Chlorytyzacja

Chlorytyzacja i serpentynizacja mogą być wynikiem deuterycznych przemian ciemnych minerałów. Ulegają im oliwiny, pirokseny, amfibole, biotyt itp. Często obserwuje się pseudomorfozy serpentynu po oliwinie lub po piroksenach, albo też wypełnienia szczelin. Chloryty tworzą się również z resztek magmowych lub wskutek metasomatozy. Procesom deuterycznym przypisywane jest także tworzenie się zrostów granofirowych skalenia potasowego w kwarcem. Mogą […]

Procesy deuteryczne i metasomatyczne

Z badań skał głębinowych wynika, że ulegają one licznym przemianom, które zaznaczają się w ich składzie mineralnym, strukturze i teksturze. Rozpoczynają się w czasie krzepnięcia magmy w etapie ortomagmowym, a rozwijają się później — w stadium pneumatolitycznym i hydro-termalnym. Dla przemian, jakie następują wskutek działania na utworzoną już skałę roztworów i gazów pochodzących z tej […]

Działalność skałotwórcza

Wyniki działalności skałotwórczej resztek magmowych zależą również od warunków tektonicznych, które sprzyjają powstawaniu w skałach szczelin wykorzystywanych jako drogi, którymi resztki magmowe przedostają się ku powierzchni ziemi. W szczelinach i pustkach w skałach krystalizują minerały, często w postaci pięknych kryształów. Ilościowo nieporównanie większe efekty dają jednak reakcje chemiczne między składnikami resztek magmowych a minerałami i […]

Etap hydro termalny

W etapie hydro termalnym najaktywniejszym składnikiem resztek magmowych jest woda. Górną granicę tego etapu określa temperatura krytyczna H2O. Wskutek obniżania się ciśnienia i spadku temperatury, w miarę przenikania w skały zasobnych w liczne składniki roztworów hydrotermalnych następuje krystalizacja siarczków, siarkosoli, węglanów i innych minerałów tworzących niekiedy skupienia dobrze wykształconych kryształów w pustkach wśród skał. Roztwory […]

Praktyczne znaczenie skał krzemionkowych

Sypka i porowata ziemia okrzemkowa jest używana do wyrobu dynamitu, jest środkiem szlifierskim i polerowniczym, cieplnym i dźwiękowym materiałem izolacyjnym, a także jest wykorzystywana jako nośnik katalizatorów oraz jako masa chłonna przy transporcie i przechowywaniu żrących odczynników. Podobnie jak diatomity może być stosowana jako hydrauliczny dodatek do cementów. Wprowadzenie jej w ilości około 30% nie […]

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach