You are here: Home > skalista > Badania rzek

Badania rzek

Badania współczesnych osadów rzek i lagun ciepłych stref klimatycznych, np. u wybrzeży Iranu i Australii, wykazały, że zawierają dolomit. Krystalizuje on w morzach niegłębokich, przy wysokiej średniej temperaturze rocznej, pH 8,1—9,3, silnej insolacji i dużej klarowności wody pomimo obecności glonów. Spostrzeżenie to potwierdzają niektóre wyniki badania skał wapiennych. Znane są bowiem muszlowce, zawierające dobrze zachowane szczątki organizmów wapiennych, spojone mułem dolomitowym. Podobną też wskazówkę daje obecność dolomitów w spągu cyklotemów solnych, rozpoczynających się anhydrytem. Są to jednak warunki raczej wyjątkowe i dlatego nie można z nimi wiązać genezy wielkich mas skał dolomitowych. Większość z nich jest produktem metasomatozy osadów wapiennych pod wpływem roztworów zasobnych w Mg2+, w przeważającej części przez wody morskie. Dolomity mogą powstać również z wapieni, które podlegały działaniu innych wód zasobnych w Mg2+, np. wód juwenilnych i innych, które krążąc wśród skał, np. solnych, zostały wzbogacone w Mg2+. Roztwory takie, a raczej ługi, znane są w złożach soli potasowo-magnezowych i ich otoczeniu.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach