You are here: Home > skalista > Chlorytyzacja

Chlorytyzacja

Chlorytyzacja i serpentynizacja mogą być wynikiem deuterycznych przemian ciemnych minerałów. Ulegają im oliwiny, pirokseny, amfibole, biotyt itp. Często obserwuje się pseudomorfozy serpentynu po oliwinie lub po piroksenach, albo też wypełnienia szczelin. Chloryty tworzą się również z resztek magmowych lub wskutek metasomatozy. Procesom deuterycznym przypisywane jest także tworzenie się zrostów granofirowych skalenia potasowego w kwarcem. Mogą one jednak być również wynikiem jednoczesnej krystalizacji tego skalenia i kwarcu. Struktury granofirowe mogą być też wynikiem feldspatyzacji kwarcu (Feldspat — niemiecka nazwa skalenia). Zrosty granofirowe, podobnie jak pertyty, mogą więc powstać w różny sposób. Do produktów deuterycznych zalicza się także myrmekit, tj. submikroskopowe zrosty skalenia potasowego i kwarcu występujące na granicy ich ziarn. Tworzą się wskutek częściowego zastąpienia skalenia potasowego przez plagioklaz, przy czym uwalnia się tworząca robaczkowate zrosty część SiO2. Pozostający K2O może wejść w skład muskowitu.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach