You are here: Home > skalista > Działalność skałotwórcza

Działalność skałotwórcza

Wyniki działalności skałotwórczej resztek magmowych zależą również od warunków tektonicznych, które sprzyjają powstawaniu w skałach szczelin wykorzystywanych jako drogi, którymi resztki magmowe przedostają się ku powierzchni ziemi. W szczelinach i pustkach w skałach krystalizują minerały, często w postaci pięknych kryształów. Ilościowo nieporównanie większe efekty dają jednak reakcje chemiczne między składnikami resztek magmowych a minerałami i skałami, czyli metasomatoza. Z tego też względu utwory pegmatytowe oraz produkty metasomatozy pneumatolitycznej i hydrotermalnej zostaną opisane przy omawianiu metamorfizmu allochemicznego. Wyróżnienie głównych etapów krystalizacji magmy odnosi się do jej działalności w głębi Ziemi. Inaczej przebiega, ewolucja magmy przy zastyganiu jej na powierzchni, tj. w przypadku tworzenia się skał wylewnych. Większość gazów zawartych w magmie uchodzi bowiem do atmosfery przy wydobywaniu się jej na powierzchnię ziemi. Wskutek gwałtownych zmian warunków fizycznych dochodzi wtedy do krystalizacji niektórych produktów, np. siarki rodzimej, salmiaku rodzimego i in. Jest to etap ekshalacyjny działalności magmy. Ewolucja tej magmy przeskakuje niejako etapy pneumatolityczny i hydrotermalny do etapu, w którym w resztkach magmowych wydzielających się na powierzchni ziemi gwałtownie obniża się temperatura i ciśnienie.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach