You are here: Home > skalista > Etap hydro termalny

Etap hydro termalny

W etapie hydro termalnym najaktywniejszym składnikiem resztek magmowych jest woda. Górną granicę tego etapu określa temperatura krytyczna H2O. Wskutek obniżania się ciśnienia i spadku temperatury, w miarę przenikania w skały zasobnych w liczne składniki roztworów hydrotermalnych następuje krystalizacja siarczków, siarkosoli, węglanów i innych minerałów tworzących niekiedy skupienia dobrze wykształconych kryształów w pustkach wśród skał. Roztwory hydrotermalne działają na skały otaczające wskutek reakcji chemicznych między ich składnikami i minerałami zawartymi w tych składach. W rozwoju dyferencjacji magmy między właściwym etapem magmowym a etapem pneumatolitycznym wyróżniany bywa etap pegmatytowy, zwany również etapem epimagmowym. Rolę skałotwórczą odgrywają w tym etapie resztki magmowe składające się głównie z krzemianów silnie rozrzedzonych wskutek wzbogacenia w gazy i pary o rosnącej prężności. Powstają wówczas skały (pegmatyty) wyróżniające się wielkością ziarn poszczególnych minerałów, np. pegmatyty skaleniowe zawierające ziarna skalenia potasowego o wielkości kilkudziesięciu metrów sześciennych. Możliwość krystalizacji takich wielkich osobników w końcowych stadiach krystalizacji magmy, które cechują się ruchliwością resztek magmowych, zmiennością ich składu chemicznego i zmiennością warunków fizycznych, jest jednak wątpliwa, zwłaszcza że wykazano, iż wiele pegmatytów powstało wskutek metasomatozy.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach