You are here: Home > skalista > Geneza osadów

Geneza osadów

Geneza osadów dolomitowych jest bardziej skomplikowana niż osadów wapiennych. Magnez przechodzi ze zwietrzeliny do roztworów, w których zawarty jest w postaci łatwo rozpuszczalnego chlorku lub siarczanu. W niewielkiej tylko ilości jest przyswajany przez rośliny i zwierzęta lądowe, jakkolwiek gra w nich ważną rolę, gdyż np. z jego obecnością związane jest wytwarzanie się chlorofilu. W organizmach tych stanowi ilość rzędu x • 102 % wag. Koncentruje się w bezodpływowych zbiornikach wodnych na lądach, gdzie może stanowić nawet około 4,6% wag, Jest to wynik ewaporacji wody tych jezior. Przeciętna zawartość magnezu w morzach wynosi 0,13% wag. I w tym przypadku ewaporacja może doprowadzić w końcowym stadium do1 skrystalizowania minerałów magnezu, aż do bischofitu MgCl2 • 6H2O, który zamyka ten proces. Węglan lub wodorotlenek magnezu wchodzi w skład wapiennych szkieletów organizmów żyjących w środowisku morskim, wyjątkowo w ilości do 25% (glony wapienne). Przeciętna zawartość jest mniejsza, można ją określić na kilka procent.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach