You are here: Home > skalista > Geneza właściwości paliw

Geneza właściwości paliw

Przyczynami różnych własności paliw stałych są różnice materiału wyjściowego, zmienne warunki geologiczne, w jakich powstawały oraz odmienny przebieg diagenezy. Podstawowym tworzywem omawianej grupy paliw są szczątki organiczne, głównie roślinne. Ich skład chemiczny nie jest jednakowy gdyż roślinność była urozmaicona i zmienna zależnie od lokalnych warunków klimatycznych, hydrologicznych i morfologicznych. W ciągu dziejów Ziemi rośliny uległy ewolucji. Roślinność dawna, podobnie jak współczesna, przystosowywała się do lokalnych warunków, tworząc różne zespoły ekologiczne. W miarę rozwoju roślin i przystosowania się poszczególnych ich grup do życia na lądzie w coraz bardziej zróżnicowanych warunkach następowało zróżnicowanie ich organów pod względem anatomicznym i morfologicznym. Widoczne to jest w wykształceniu korzeni, pni i liści oraz w coraz wyżej zorganizowanym sposobie rozmnażania się, jak również w zwiększeniu rozmiarów roślin. Wśród roślin karbonu przeważały formy drzewiaste. Były to rośliny widłakowate, skrzypowe, paprocie właściwe, paprocie nasienne i kordaity. W erze mezofitycznej pojawiły się rośliny szpilkowe, sagowcowate, miłorzębowate, dominowały jednak nadal paprocie nasienne. W trzeciorzędzie rośliny okrytonasienne uzyskały wyraźną przewagę nad nagonasiennymi.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach