You are here: Home > skalista > Gezy

Gezy

Gezy są to skały osadowe pośrednie miedzy skałami krzemionkowymi i okruchowymi. Część występującej w nich krzemionki jest pochodzenia detrytycznego (kwarc detrytyczny itp.), część zaś organogenicznego, gdyż jest zawarta w igłach gąbek, radiolariach lub innych resztkach krzemionkowych szkieletów organizmów. Nazwa geza jest stosowana również dla piaskowców o spoiwie chalcedonowym lub opałowym, jeśli można udowodnić, że krzemionka ta pochodzi z rozpuszczenia organizmów krzemionkowych. Geza stanowią może również osad mieszany, przejściowy do skał wapiennych (gezy wapienne). Głównymi ich składnikami są szczątki gąbek i innych organizmów, kwarc detrytyczny, minerały ilaste, glaukonit, fosforany itp. Makroskopowo gezy niekiedy nie różnią się od piaskowców lub mu-łowców. Odmiany wapienne bywają białawe lub żółtawe, domieszka glaukonitu nadaje im zabarwienie zielonawe. Zwykle są lżejsze od współ-występujących skał wapiennych. Gezy bezwapienne są zbliżone do piaskowców lub mułowców. Struktura biomorficzna, a w przypadku większej zawartości materiału detrytycznego — psamitowa lub aleurytowa. Tekstura bezładna, rzadziej równoległa, zaznaczona ułożeniem igieł gąbek lub resztek innych organizmów. Bywają porowate.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach