You are here: Home > skalista > Glaukonit

Glaukonit

Glaukonit jest typowym produktem halmyrolizy, który pod względem strukturalnym odpowiada zrostom montmorillonitów z illitami, tworzących się w strefie wietrzenia sialitowego na kontynentach. Szybko ulega diagenezie w kierunku uzyskania struktury illitowej. Pierwotne osady zasobne w glaukonit zwykle noszą charakter zielonych piasków giaukonitowych, a wskutek diagenezy przechodzą w lite glaukonityty zawierające ponad 50% tego minerału; niekiedy jego zawartość przekracza 90%. Lite skały glaukonitowe są ciemnozielone. Obok autogeniczne-go glaukonitu zawierają domieszkę ziarn kwarcu i innych minerałów detrytycznych, piryt lub markasyt, a w ich spoiwie pojawia się krzemionka oraz minerały ilaste. Osady glaukonitowe tworzą się w niezbyt głębokim morzu wydatnie zasilanym zawiesiną ilastą z lądu. Charakterystyczna jest parageneza glaukonitu z siarczkami żelaza. Wskazuje ona nie tylko na lokalny niedostatek tlenku w środowisku ich sedymentacji, ale również na obecność H2S, który tworzył się z rozkładającej się materii organicznej. Glaukonityty występują począwszy od starszego paleozoiku po trzeciorzęd, w którym spotyka się luźne piaski glaukonitowe. Osady takie tworzą się również współcześnie.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach