You are here: Home > skalista > Góry fałdowe

Góry fałdowe

Góry fałdowe powstają wskutek rozwoju geosynklin. Jako pierwszą fazę ich powstawania przyjmuje się stadium geosynklinalne, w którym powoli obniża się dno geosynkliny przy jednoczesnym wypełnianiu jej osadami osiągającymi duże miąższości. Na przykład w geosynklinie macierzystej Gór Skalistych nagromadziły się osady o grubości około 25 000 m, a w karpackiej do 6000 m. Silnemu obniżaniu się dna geosynkliny towarzyszą zwykle przejawy podmorskiej działalności wulkanicznej, przy czym w najgłębszych jej częściach zaczynają się rozwijać ruchy tektoniczne powodujące przemieszczanie mas skalnych i tworzenie się kordylier. W dalszym rozwoju geosynkliny następuje stadium fałdowania, które przebiega zwykle w kilku fazach. Ostatnie stadium to wypiętrzenie się gór fałdowych, które na powierzchni ziemi ulegają działaniu czynników powodujących ich stopniowe obniżanie się, aż do zrównania. Ten ogólny schemat rozwoju geosynklin i tworzenia się gór fałdowych jest modyfikowany wskutek zmiennej intensywności poszczególnych procesów, a także wskutek ich odmładzania się.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach