You are here: Home > skalista > Hornfelsy

Hornfelsy

Hornfelsy skaleniowo-kwarcowe tworzą się z kwaśnych skał magmowych i ich odpowiedników piroklastycznych, a także arkoz i pokrewnych im piaskowców oraz szarogłazów. Głównymi ich składnikami są: skaleń potasowy, plagioklazy średniozasadowe i kwarc, towarzyszącymi: biotyt, kordderyt i andaluzyt. Są wyraźnie ziarniste, szare lub ciemne zależnie od zawartości biotytu oraz innych minerałów ciemnych. Tekstura bezładna, niekiedy równoległa, zachowana reliktowo. Mikrostruktura grano- lub porfiroblastową, często blastoporfirowa lub błastopsamitowa z bezładnym, lecz ścisłym przerastaniem się składników mineralnych. Hornfelsy wapniowo-krzemianowe występują w pobliżu intruzji magmowych skał kwaśnych. Powstają z wapieni i dolomitów oraz ich odmian marglistych w temperaturze około 500—600°C. Składają się głównie z krzemianów wapnia. Charakterystyczny zespół minerałów stanowi: granat z szeregu grossular-andradyt, diopsyd i wezuwian. Może być obecny plagioklaz, epidot, skapolity i wollastonit. Nazwa hornfeisów wapniowo-krzemianowych stosowana bywa do przeobrażonych wapieni marglistych, a nazwa skarny — do zmetamorfizowanych wapieni, do których zostało doprowadzonych wiele składników drogą metasomatozy kontaktowej. Skarny, w odróżnieniu od podobnych im hornfelsów i erlanów, tworzą smugi ostro odgraniczone od plutonitów i innych skał. Hornfelsy wapniowo-krzemianowe są ziarniste, szare lub ciemne zależnie od zawartości biotytu i innych ciemnych minerałów. Ich tekstura jest podobna do tekstury innych hornfelsów. Struktura grano- lub porfiroblastowa, często blastoporfirowa lub blastopsamitowa. Dość pospolita jest w nich struktura hornfelsowa. Często w skarnach, występują gniazda, soczewki lub większe skupienia kruszców.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach