You are here: Home > skalista > Krzemienie

Krzemienie

Krzemienie są konkrecjami krzemionkowymi kształtu kulistego lub nieregularnego o konturach wyraźnie zaznaczonych w stosunku do skały otaczającej, od której z zasady wyraźnie różnią się barwą. Czert ma natomiast kontury niewyraźne i jest zazwyczaj barwy zbliżonej do skały otaczającej, przy czym składniki czertu i tej skały wzajemnie się przenikają. Krzemienie i czerty występują głównie w wapieniach, marglach, opokach, rzadziej w dolomitach i skałach mułowo-ilastych. Ich głównymi składnikami są: chalcedon, autogeniczny kwarc, rzadziej opal, w którym stwierdza się obecność cristobalitu. Sporadycznie spotyka się igły gąbek lub resztki innych szkieletów krzemionkowych. Pospolite są domieszki węglanów bezwodnych, głównie kalcytu, wodorotlenku żelaza, pirytu oraz substacji bitumicznych. Zawierają ponad 90% SiO2. Krzemienie i czerty bywają rozmieszczone równolegle do płaszczyzn uwarstwienia skał otaczających, a także tworzą skupienia soczewkowate. Krzemienie są twarde, zwięzłe, niekiedy smugowate (pasiaste) o przełamie muszlowym. Skrytokrystaliczne. Niekiedy jednak pod mikroskopem można wyróżnić skupienia zazębiających się ziarn kwarcu lub sferolity chalcedonu. Tekstura bezładna, niekiedy smugowata wskutek zmiennej zwartości barwiących związków żelaza lub substancji bitumicznych. Cechy makroskopowe czertów są mniej wyraźne. W odkrywkach czerty często są wymrożone i wskutek tego łatwo można je wyróżnić na tle skały.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach