You are here: Home > skalista > Margle

Margle

Margle są to skały przejściowe między wapiennymi a ilastymi. Mogą zawierać domieszki materiału okruchowego, pospolitymi ich składnikami są minerały autogenicznę. Częste są dolomitowe odmiany margli. Głównym składnikiem węglanowym margli i skał pokrewnych jest kalcyt, któremu towarzyszą mniejsze zwykle ilości dolomitu i syderytu. Z minerałów ilastych występują w marglach: kaolinit, illity, montmorillonity, chloryty, bądź tworzące określone rodzaje bądź zrosty pakietowe o rozmaitym wykształceniu. Częstym składnikiem autogenicznym margli jest glaukonit stowarzyszony z pirytem. W marglach i wapieniach marglistych obok montmorillonitu spotyka się klinoptilolit, który wskazuje na udział materiału piroklastycznego w sedymencie macierzystym tych skał. Częstym składnikiem margli jest materiał piaszczysty. Zwiększenie się jego ilości prowadzi do utworzenia odmian piaszczystych, a także piaskowców marglistych. Analogiczne przejścia łączą margle ze skałami ilastymi oraz wapiennymi. Na rycinie 115 przedstawiono wyniki badania składu mineralnego 25 skał marglistych reprezentujących utwory tego typu rozpowszechnione w Polsce oraz ich nazewnictwo. Częstym składnikiem margli jest krzemionka organogeniczna dostarczana do osadu np. w postaci igieł gąbek. Gdy jej zawartość wzrasta, wówczas osady te mają charakter gez wapiennych.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach