You are here: Home > skalista > Materiał pierwotny

Materiał pierwotny

Gdy w materiale pierwotnym obecnych jest więcej domieszek, a więc w przypadku metamorfizowania skał marglistych lub opok, powstają skały przejściowe do hornfelsów wapniowo-krzemianowych, w których obecne są: wollastonit, diopsyd, tremolit, talk i in. Marmury kontaktowe są skałami jasnymi barwy białej, różowej lub zielonawej. Są ziarniste, o strukturze granoblastowej, idioblasty forsterytu lub diopsydu bywają rozsiane na tle mozaiki dobrze wykształconych i zbliźniaczonych ziarn węglanów i drobnych osobników innych minerałów. Duże osobniki węglanów mogą być przetkane minerałami krzemianowymi. Tekstura bezładna. obecny w postaci niewyraźnych, słabo rozpoznawalnych, jak gdyby rozmytych fragmentów o zarysach obłoków. Tekstura homofanowa reprezentuje według J. J. Sederholma końcowe stadium szeregu paleosom neosom. Właściwa jest utworom zbliżonym do magmowych skał głębinowych. Wyróżnianie tekstur w skałach objętych ultrametamorfizmem, a zwłaszcza migmatytyzacją, zmierza do wyjaśnienia stopnia zaawansowania procesów wytapiania się składników skały pierwotnej oraz dopływu świeżej magmy.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach