You are here: Home > skalista > Metasomatoza i jej rodzaje

Metasomatoza i jej rodzaje

Metasomatoza jest to chemiczne przeobrażanie minerałów i skał polegające na wymianie ich składników chemicznych ze składnikami otaczającego środowiska gazowego lub ciekłego połączonej z ich doprowadzaniem lub odprowadzaniem. Matasomatoza może również przebiegać wskutek dyfuzji jonów na styku minerałów. Minerały i skały po skrystalizowaniu nie stanowią układów zapikniętych, lecz kontaktują się z lotnymi produktami, pomagmowymi, wodami podziemnymi, składnikami atmosfery oraz wodami opadowymi, a także innymi minerałami. Dochodzi przy tym do reakcji; chemicznych typu minerał — gaz, minerał — składniki wody oraz zachodzących wskutek dyfuzji jonów, która może przebiegać przy ograniczonym udziale fazy gazowej czy ciekłej, a nawet, w przypadku ich braku, na styku minerałów. Przebieg tych reakcji zależy m. in. od wielkości powierzchni ziarn minerałów, od ich kształtu oraz nieciągłości struktury1 Wewnętrznej powiększanej wskutek spontanicznego rozpadu pierwiastków promieniotwórczych. Powierzchnia ziarna wykształconego-w postaci kostki o długości krawędzi l cm wynosi 6 cm2, a powierzchnia ziarnowej -samej masie, lecz o długości krawędzi IM- wynosi 6000000 cm2. Z: tego porównania .wynika, że zjawiska chemiczne zaledwie dostrzegalne na dużych ziarnach wielokrotnie szybciej przebiegają w przypadku- ziarn bardzo małych.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach