You are here: Home > skalista > Opoki i margle

Opoki i margle

Opoki, margle i gezy górnej kredy występują między Radomiem, Iłżą i Zawichostem oraz na Wyżynie Lubelskiej. Turoń, senon i kampan są tu wykształcone głównie w postaci opok wapiennych z krzemieniami i czertami lub gez z czertami, wśród których lokalnie pojawiają się wapienie, opoki margliste i piaski kwarcowe z glaukonitem. W stropowej jej części występuje wapień marglisty. Odsłaniają się wzdłuż doliny Wisły od Zawichostu po Kazimierz nad Wisłą i Góra Puławską. Bogactwo tych skał ujawniły wiercenia na obszarze niecki szczecińskiej, mogileńskiej, łódzkiej i mazowieckiej, zwłaszcza na Wyżynie Lubelskiej. W zachodniej i południowo-zachodniej części niecki lubelskiej na wapieniach dolnego turonu występują niemal wyłącznie opoki i margle z czertami i krzemieniami. Osady najwyższej kredy są wykształcone w postaci margli, gez i wapieni. Wiercenie w Lublinie wykazało że wapienie z inoceramami i globigerynami osadzały się aż do turonu górnego, a dopiero później powstawały margle. Na tym odcinku najwyższa kreda jest wykształcona jako opoka marglista. W miarę przesuwania się ku środkowi niecki w osadach górnej kredy wzrasta zawartość minerałów ilastych, a maleje krzemionki.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach