You are here: Home > skalista > Perm górny

Perm górny

Cyklotem Zł rozpoczyna się w niecce bolesławieckiej i złotoryjskiej oraz na monóklinie przedsudeckiej seria osadów miedzionośnych. Tworzą ją piaskowce, łupki ilasto-margliste lub ilasto-marglisto-dolomitowe, wapienie i dolomity. Skałami miedzionośnymi są przede wszystkim ciemne łupki, zwłaszcza o charakterze dolomitycznym zwane łupkami miedzionośnyrai. Ich ciemne, niekiedy niemal czarne zabarwienie pochodzi od domieszki substancji sapropelowo-humusowej. Miąższość ich nie przekracza na ogół 2 m. Na nich leżą wapienie dolomityczne i dolomity, miejscami dość zasobne w ołów. Okruszcowana miedzią bywa też stropowa część piaskowców oraz spągowe części nadległych skał węglanowych. Niekiedy mineralizacja obejmuje cały profil. Jest ona zmienna w zasięgu pionowym i po rozciągłości. Pojawia się tylko w przypadku obecności łupków. Eksploatacja łupków miedzionośnych w okolicy Złotoryi, rozpoczęta w XVI w., do silniejszego rozwoju doszła przed II wojną światową. Wiatach 1956—1957 odkryto na monoklinie przedsudeckiej największe europejskie złoże rud miedzi. Okruszcowane są piaskowce, łupki i nadległe skały węglanowe. Występują: chalkozyn, bornit, chalkopiryt, a w mniejszych ilościach kowelin, malachit, azuryt, tetraedryt, miedź rodzima, kupryt.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach