You are here: Home > skalista > Praktyczne znaczenie skał krzemionkowych

Praktyczne znaczenie skał krzemionkowych

Sypka i porowata ziemia okrzemkowa jest używana do wyrobu dynamitu, jest środkiem szlifierskim i polerowniczym, cieplnym i dźwiękowym materiałem izolacyjnym, a także jest wykorzystywana jako nośnik katalizatorów oraz jako masa chłonna przy transporcie i przechowywaniu żrących odczynników. Podobnie jak diatomity może być stosowana jako hydrauliczny dodatek do cementów. Wprowadzenie jej w ilości około 30% nie zmniejsza własności wytrzymałościowych cementu portlandzkiego. Silniej spojone diatomity stanowią cenny materiał budowlany, gdyż sporządza się z nich lekkie kruszywo do betonu. Są też stosowane do usuwania ropy naftowej rozlanej na powierzchni morza. Zwięzłe odmiany skał krzemionkowych, wyróżniające się dużą zawartością SiO2 (ponad 97%), znajdują zastosowanie do wyrobu krzemionkowych materiałów ogniotrwałych, podobnie jak kwarcyty i piaskowce kwarcytowe. Są też wykorzystywane jako kruszywo. Buły krzemienne, zwłaszcza uwolnione od kory wapiennej wskutek obróbki mechanicznej przez fale morskie lub w inny sposób, są używane jako kule młynów kulowych służących do mielenia surowców mineralnych nie mogących zawierać domieszek żelaza, np. talku, farb mineralnych, barytu itp.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach