You are here: Home > skalista > Procesy deuteryczne i metasomatyczne

Procesy deuteryczne i metasomatyczne

Z badań skał głębinowych wynika, że ulegają one licznym przemianom, które zaznaczają się w ich składzie mineralnym, strukturze i teksturze. Rozpoczynają się w czasie krzepnięcia magmy w etapie ortomagmowym, a rozwijają się później — w stadium pneumatolitycznym i hydro-termalnym. Dla przemian, jakie następują wskutek działania na utworzoną już skałę roztworów i gazów pochodzących z tej samej magmy, z której dana skała powstała we właściwym etapie magmowym, wprowadzono nazwę procesy deuteryczne (autometasomatoza). Procesy metasomatyczne (metasomatoza) zachodzą pod wpływem emanacji gazowych i ciekłych związanych z inną, późniejszą intruzją. Emanacje te oddziałują na skałę, której krystalizacja została wcześniej zakończona. Ze względu na trudności w rozgraniczaniu procesów deuterycznych i metasomatycznych bywają one traktowane łącznie jako procesy metasomatyczne. Procesom deuterycznym ulegają zwłaszcza skały zasobne w SiO2 i alkalia, gdyż powstają one w końcowym okresie właściwego etapu magmowego, działają na nie zatem resztki magmowe zasobne w składniki lotne. Procesy deuteryczne dotyczą skał już prawie całkowicie zestalonych i zaznaczają się tworzeniem się m.in. obwódek dokoła minerałów wykrystalizowanych we właściwym etapie magmowym oraz tworzeniem się w nich wpryśnięć i żyłek, które mogą być zbudowane z chlorytu, serpentynu, albitu, zeolitu i in.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach