You are here: Home > skalista > Procesy magmowe

Procesy magmowe

Między procesami magmowymi, diagenezą i metamorfizmem oraz metasomatozą nie ma ostrych granic. Metamorfizm zachodzący w niskich temperaturach trudno odgraniczyć od zaawansowanej diagenezy. Zachodzący natomiast w wyższych temperaturach (ultrametamorfizm) powoduje topnienie części składników skał pierwotnych i zjawiska podobne do wywoływanych działalnością magmy, W miarę pogrążania skał w głąb skorupy ziemskiej w coraz większym stopniu są one narażone na działania metasomatyzujące resztek magmowych oraz wód hydrotermalnych. Ze względów systematycznych można wyróżnić typowy metamorfizm i typowy metesomatyzm, ale przy interpretowaniu wyników badań skał występujących w przyrodzie zawsze trzeba się liczyć z udziałem obu tych procesów, jakkolwiek zdarza się, że rola jednego z nich bywa podrzędna i możliwa do pominięcia. Niektóre procesy metasomatyczne zaczynają się rozwijać w 300— —400°C i trwają podczas jej obniżania się aż do warunków panujących w strefie wietrzenia. Przykładem jest kaolinityzacja skaleni, tworzenie się ilitu lub dolomityzacja skał wapiennych. Szczególnie trudno jest rozwikłać procesy przebiegające w niskich temperaturach, w których może jeszcze trwać działalność hydrotermalna, a także mogą rozwijać się procesy wietrzenia.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach