You are here: Home > skalista > Produkty przeobrażenia termicznego

Produkty przeobrażenia termicznego

Hornfelsy magnezowo-krzemianowe są produktami przeobrażenia termicznego serpentynitów i innych skał zasobnych w MgO. Powstają na kontaktach intruzji granitoidowych. Temperatura w jakiej powstały musiała być wyższa od temperatury trwałości minerałów serpentynowych wynoszącej 400—500°C. Głównymi ich składnikami są: oliwin, enstatyt, spinel i klinochlor, niekiedy pojawia się antofyllit, kordieryt i cummingtonit. Pod względem chemicznym hornfelsy te są zbliżone do perydotytów. Są skałami gruboziarnistymi, ciemnoszarymi lub brunatnymi o teksturze bezładnej. Makroskopowo przypominają dobrze skrystalizowane skały magmowe. Struktura grano- lub hematoblastowa: mikrostruktura wykazuje pewną kierunkowość zaznaczoną ułożeniem osobników enstatytu i in. Nie są pospolite w skorupie ziemskiej. Marmury kontaktowe powstają w strefach termicznych przeobrażeń czystych wapieni i dolomitów zwłaszcza w pobliżu intruzji kwaśnych skał magmowych. Kalcyt rekrystalizuje w wyższych, a dolomit — w niższych temperaturach (marmury dolomitowe), a po przekroczeniu temperatury dysocjacji ulega przeobrażeniu w kalcyt i peryklaz MgO, który wskutek hydratacji przechodzi w brucyt (marmury brucytowe, predacyty). Zawartość i rodzaj innych składników mineralnych marmurów zależy od pierwotnych domieszek. Pojawiają się w nich: forsteryt, spinel, korund i słabiej rozpowszechnione minerały krzemianowe wapnia i magnezu.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach