You are here: Home > skalista > Produkty reakcji

Produkty reakcji

Swoiste są produkty reakcji między składnikami, gazów i roztworów pomagmowych oraz pseudohydrotermalnych a składnikami skał, w których przemieszczają się one ku powierzchni ziemi. Skały pod ich wpływem ulegają metasomatozie. Metasomatoza jest to przsobrażenie minerałów i skał pod wpływem składnikiem chemicznych doprowadzanych z zewnątrz. Metasomatoza powoduje. zmianę składu chemicznego skały pierwotnej. Zależnie od tego, w jakich warunkach rozwija się wyróżnia się produkty metasomatozy pneumatolitycznej, hydrolermalnej i hipergenicznej powstające w strefie objętej procesami wietrzenia, sedymentacji i diagenezy, tj. bez związku z magmatyzmem lub wodami juwenilnymi. Procesy metasomatozy przebiegającej w środowisku gazowym czy wodnym podlegają ogólnym prawom chemicznym. Są określone reakcjami chemicznymi, w których uczestniczą składniki zawarte w skale i doprowadzone z zewnątrz, przy czym równowaga chemiczna zwykle przesuwa się wskutek doprowadzania do skały jednych składników i doprowadzania innych.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach