You are here: Home > skalista > Rodzaje torfów

Rodzaje torfów

Z punktu widzenia stosunków geomorfologicznych i hydrologicznych wyróżnia się torfy wysokie, niskie i przejściowe. Torfy wysokie, złożone głównie ze szczątków mchów torfowych tworzą się w torfowiskach o powierzchniach kopulastych, które zwykle występują na wododziałach, tam gdzie wody stagnują. Mogą zawierać mniejsze ilości wełnianki, wrzosu i innych roślin rosnących na glebach jałowych. Torfy wysokie są żółtawobrunatne, po wysuszeniu niekiedy stają się białawe, lekkie (w stanie wysuszonym ciężar objętościowy 0,20—0,25 G/cm3), o słabym stopniu rozłożenia masy roślinnej. Wraz z głębokością rozkład masy roślinnej w tych torfowiskach jest większy. Po wyciśnięciu żółtawo lub brunatnawo zabarwionej wody stają się sprężyste. Słabo zmineralizowane. Torfy- niskie są utworzone z resztek trzcin, turzyc, sitowia, mchów rokietowych, skrzypów i innych roślin rosnących na glebach podmokłych i zasilanych krążącymi, a nie stagnującymi wodami. Torfowiska te porasta bardziej urozmaicona roślinność, która wymaga lepszych gleb. Torfy niskie są ciemniejsze od wysokich; zwykle są brązowoczarne. Materiał roślinny jest w nich bardziej rozłożony. Zasobniejsze są w popiół. Z technicznego punktu widzenia niekorzystną cechą torfów jest pnistość, czyli liczba pni drzew odniesiona do masy torfu. Torfy przejściowe zawierają szczątki roślin charakterystycznych dla torfów wysokich, jak i niskich.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach