You are here: Home > skalista > Rola magmy

Rola magmy

Tworzenie się skał magmowych związane jest z diastrofizmem, dzięki któremu skorupa ziemska ulega deformacjom, jej części przemieszczeniom i ruchom podnoszącym lub obniżającym. Przejawem diastrofizmu są ruchy górotwórcze, czyli orogeniczne, dzięki którym powstają góry fałdowe. W trakcie fałdowania mas skalnych powstają naprężenia rozrywające, które zmniejszają wytrzymałość skał utrudniających przedostawanie się magmy ku powierzchni ziemi w strefy niższych temperatur i ciśnień. W historii skorupy ziemskiej zaznaczyły się okresy wzmożonej działalności orogenicznej przedzielane okresami większego spokoju. Na podstawie szczątków organicznych znajdujących się w sfałdowanych skałach osadowych można określić względny czas trwania ruchów orogenicznych. Poza obszarami, na których w danym okresie geologicznym odbywały się ruchy górotwórcze, skorupę ziemską tworzą obszary sztywne, nie ulegające sfałdowaniu. Są to kratony. Pod wpływem nacisków tektonicznych mogą one pękać, a ich części mogą być przemieszczane wzdłuż tych pęknięć tworząc zręby, bloki, rowy tektoniczne i inne formy ograniczone uskokami. Obszary kratonów mogą być zalewane przez morza, w których powstają skały osadowe. W kratonach wyróżnia się fundamenty, czyli podłoża krystaliczne, zbudowane ze skał magmowych i metamorficznych lub stanowiących produkty ultrametamorfizmu, oraz pokrywy utworzone ze skał osadowych.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach