You are here: Home > skalista > Różnorodne obszary a rola magmy

Różnorodne obszary a rola magmy

Rola magmy jest inna na obszarach tworzenia się gór fałdowych niż na obszarach platform czy tarcz, chociaż jej działalność może rozwijać się jednocześnie na tych elementach skorupy ziemskiej. Z tego też względu wyróżnia się epoki magmowe, przez które rozumie się działalność magmy w określonej jednostce czasu zarówno na obszarach fałdowych, jak i na kratonach. W Polsce zaznaczyły się cztery epoki mogmowe: prekambryjska, staropaleozoiczna, młodopaleozoiczna oraz mezokenozoiczna. W obrębie epok magmowych wyróżnia się cykle magmowe, które obejmują zespoły intruzji, ewentualnie wraz z towarzyszącymi im produktami wulkanicznymi, wykazujące rozwój od ubogich w SiO2 skał powstałych na dużych głębokościach do skał zasobnych w SiO2. Skały magmowe epoki prekambryjskiej zostały poznane w pobliżu krystalicznym północno-wschodniej części Polski. Uległy one metamorfizmowi i zostały tak przetworzone, że nie można obecnie wyróżnić poszczególnych cykli magmowych. W młodszych epokach magmowych wyróżnia się: Cykl kaledoński trwający od kambru do dolnego dewonu (480—380 min lat temu), który zaznaczył się w Sudetach. Cykl waryscyjski przypadający na okres schyłku dewonu do końca permu (320—230 min lat temu), który dostarczył skał tworzących częściowo Sudety i Góry Świętokrzyskie oraz część podłoża Karpat i obszarów przyległych. Cykl alpejski, związany z orogenezą alpejską, trwał od schyłku triasu po czwartorzęd. Skały tego cyklu występują w Karpatach, na Niżu Polskim oraz w postaci licznych wylewów bazaltów na nie fałdowanym w czasie orogenezy alpejskiej elemencie Dolnego Śląska.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach