You are here: Home > skalista > Siarka

Siarka

Siarce rodzimej w skałach siarkowych towarzyszą: kalcyt, gips, celestyn, baryt i aragonit tworzący charakterystyczne trojaki. W ich otoczeniu pojawia się też rzadki w przyrodzie haueryt MnS2. Zawartość siarki rodzimej w tych skałach wynosi do kilkudziesięciu procent, najczęściej 20—30% wag. Siarka ma swoiście żółtą barwę, która jest dobrze widoczna na tle szarych lub ciemnoszarych wapieni czy margli. Bywa jednak brunatna lub czarna od domieszki bituminów. Często jest biaława i ma charakter utworu ziemistego. Te ostatnie zawierają pokaźne ilości drobnoziarnistego, pylastego kalcytu oraz gipsu. Wapienie siarkonośne najczęściej są kawerniste, pustki wypełnia w nich siarka rodzima. Na wychodniach siarka ulega utlenieniu. Miejsce wapieni siarko-nośnych zajmują kawerniste wapienie pogipsowe. W ZSRR i w Polsce wapienie pogipsowe bywają określane nazwa wapieni ratyńskich od Ratyńskiej Góry koło Lwowa, gdzie są ich wychodnie. Zjawiskiem charakterystycznym dla stropowych części skał siarkowych są koncentracje celestynu lub pojawienie się skał strontowych zasobnych w ten minerał.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach