You are here: Home > skalista > Skały alitowe w Polsce

Skały alitowe w Polsce

W strefie wietrzenia złoża pirytu w Rudkach koło Nowej Słupi obecne są gniazda boksytów posiarczanowych o wielkości do l m. Są to skały gibbsytowe, których analizy wykazują zawartość 41—56% wag. A12O3 przy 14—32% wag. SiO2. W spągu osadów karbonu produktywnego Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego, zwłaszcza w Nowej Rudzie, znane są skały boksytowe stanowiące zapewne produkt laterytyzacji skał otaczających. Są to utwory przejściowe od gabra po boksyty diasporowe z kaolinitem i syderytem. Zawierają do 44% wag. A12O3. W różnych częściach kraju na powierzchniach wapieni znane są nagromadzenia produktów wietrzenia typu terra rossa. Sygnalizowano je z kieszeni krasowych w wapieniach dewońskich Kadzielni (Kielce) oraz z kajpru serii reglowej w Tatrach. Podobne zwietrzeliny znane są również z trzeciorzędu okolic Kłobucka i wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, a także z nakładów niektórych dolnośląskich wylewów bazaltowych. W okolicy wsi Mierzęcice i Najdziszów we wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego występują białe iły zasobne w gibbsyt, a więc osady podobne do boksytów.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach