You are here: Home > skalista > Skały barytowe

Skały barytowe

W strefie wietrzenia bar może migrować w postaci roztworów wodnych BaQ2 pod warunkiem, że w środowisku tym nie są obecne jony SO42-, które powodują wytrącanie się trudno-rozpuszczalnego BaSO4, a więc barytu. Pojawienie się tych jonów w roztworze BaCl2 powoduje utworzenie się koloidalnej zawiesiny barytu, która może być przemieszczona przez wody krążące lub prądy morskie w głąb basenu sedymentacyjnego, gdzie po skoagulowaniu osiada na dnie. Bar jest sorbowany przez zawiesinę wodorotlenku manganu, a także żelaza i przez minerały ilaste. Konkrecje manganowe powstające we współczesnych morzach zawierają około 0,9% baru, a jego zawartość w niektórych odmianach piroluzytu, np. w hollandycie, wynosi 16%. Pokaźne ilości baru występują w ilastych osadach głębokomorskich. Często konkrecje barytu są związane z osadami wzbogaconymi w ZnS, PbS, FeS2, CuFeS2. Stowarzyszenie to jest przypuszczalnie wynikiem zawartości wód, w których osadzały się te siarczki, w siarczany metali ciężkich. Ich zetknięcie się z wodami zasobnymi w BaCl2 powodowało też wytrącenie barytu w sąsiedztwie strefy, w której dokonywała się redukcja siarczanów metali ciężkich. Przykładu takiego zjawiska dostarcza związane z serią osadów dewonu środkowego złoże pirytu i barytu eksploatowane w Meggen nad Leną (RFN).

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach