You are here: Home > skalista > Skały fluorytonośne

Skały fluorytonośne

Nazwą skały fluorytonośne obejmuje się słabo w przyrodzie rozpowszechnione osady węglanowe, siarczanowe oraz okruchowe zawierające fluoryt. Fluor, zawarty w minerałach skał magmowych i in. (muskowit, tur-maliny itp.), przechodzi podczas wietrzenia do roztworów wodnych. Wody źródlane i rzeczne zawierają mniej niż 0,5, a wody morskie około 1,3 g. Są to koncentracje zbyt małe, aby mógł z nich krystalizować fluoryt. Przypuszcza się więc, że krystalizuje on w trakcie ewaporacji wód morskich czy jeziornych w stadium odpowiadającym tworzeniu się osadów węglanowych, zwłaszcza dolomitów, oraz osadów siarczanowych. W organogenicznych wapieniach, dolomitach oraz w piaskowcach karbonu platformy rosyjskiej występują koncentracje fluorytu, np. nad rzeką Ratowką w okręgu moskiewskim. Obecność spoiwa fluorytowego w piaskowcach tłumaczy się dużą jego rozpuszczalnością, która sprzyja przemieszczaniu wśród osadów i krystalizacji w pustych przestrzeniach, np. między ziarnami piasku lub w szczelinach. Również soczewki oraz warstewki ziarnistego fluorytu, które spotyka się w dolomitach cechsztyńskich, są traktowane jako koncentracje typu diagenetycznego.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach