You are here: Home > skalista > Skały magmowe

Skały magmowe

Skały magmowe zbudowane są z minerałów tworzących się w skorupie ziemskiej w temperaturze od około 600 do 1500°C, przy ciśnieniu nierzadko przekraczającym 10 kilobarów. Niektóre z nich, np. kwarc, cyrkon, monacyt, rutyl itp. są trwałe w niższych temperaturach. Ponieważ są również odporne na działanie czynników strefy hipergenicznej, mogą się zachować w skałach osadowych. Większość minerałów skał osadowych, np. minerały ilaste, węglany i in., jest trwała tylko w warunkach zbliżonych do panujących na powierzchni ziemi. Pogrążone w skorupie ziemskiej do głębokości większej od 3000 m znajdują się w warunkach odmiennych od tych, w jakich są trwałe. Temperatura bowiem wynosi na tej głębokości 100—600°C, a ciśnienie ma wartość wielu kilobarów. Powoduje to zmiany w składzie mineralnym, teksturze i strukturze minerałów i skał. Zmiany te, nazywane metamorfizmem, zachodzą bez istotnego udziału magmy oraz bez fazy ciekłej powstałej wskutek topnienia lub masowego rozpuszczania składników skały metamorfizo-wanej. Ponieważ warunki te są zbliżone do tych, w jakich tworzą się głębinowe skały magmowe, przeto zachodzące zmiany na ogół słabiej się w nich zaznaczają niż w skałach osadowych.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach