You are here: Home > skalista > Skały plutoniczne i magmowe

Skały plutoniczne i magmowe

Skały plutoniczne cechuje dobre wykrystalizowanie składników wskutek sprzyjających warunków fizycznych. Zmiana warunków fizycznych prowadzi do zmniejszenia się wielkości ziarn oraz ich zróżnicowania w skałach hipabysalnych i subwulkanicznych oraz do pojawienia się fazy szklistej w skałach wylewnych. Najbardziej typowe skały piroklastyczne są zasobne lub wyłącznie składają się ze szkliwa magmowego. Przechodząc więc od skał głębinowych do wylewnych z coraz większą ostrożnością trzeba mówić o ich składzie mineralnym, a konieczne okazuje się uwzględnianie chemizmu szkliwa. Skały magmowe można klasyfikować na podstawie składu mineralnego, składu chemicznego lub na przesłankach krystalochemicznych. Najużyteczniejsza jest klasyfikacja oparta na rzeczywistym składzie mineralnym, w której skały wylewne podporządkowywuje się według składu chemicznego do odpowiednich grup wyróżnionych na podstawie badania skał głębinowych lub hipabysalnych. Podobnie postępuje się ze szkliwami skał piroklastycznych. Klasyfikacje oparte na składzie chemicznym i na przesłankach krystalochemicznych wykorzystuje się głównie przy rozwiązywaniu zagadnień petrologicznych, np. przy wyjaśnianiu związków genetycznych, badaniu szeregów dyferencjacyjnych lub asymilacyjnych. Stosując klasyfikację opartą na rzeczywistym składzie mineralnym można skały głębinowe i hipabysalne zaliczyć do jednej z nadrzędnych jednostek przyjętego systemu klasyfikacyjnego na podstawie obserwacji makro- lub mikroskopowych.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach