You are here: Home > skalista > Skały siarkowe

Skały siarkowe

Skały siarkowe są wyróżniane na podstawie obecności siarki rodzimej, której towarzyszy kalcyt, gips oraz mniejsze ilości minerałów ilastych, wodorotlenku żelaza, a często także bituminów. Powstają w wyniku redukcji siarczanu wapnia przy współudziale bakterii lub bakterii i bituminów. Wynikiem tych procesów, które można obserwować również współcześnie, są wapienie słarkonośne oraz skały im pokrewne, np. margle siarkonośne, margliste iły siarkonośne itp., niekiedy o charakterze dolomitowym. Skały powstałe wskutek redukcji roztworu siarczanu wapnia określa się jako typ sycylijski. Stanowią one wynik sedymentacji chemicznej czy biochemicznej sprzężonej z ewaporacją wód. Przypuszcza się, że w ten sposób powstały złoża siarki rodzimej na Sycylii, w Polsce, Rosji i w innych krajach. Inny rodzaj skał siarkowych w sensie genetycznym, określany mianem typu luizjańskiego, powstaje w wyniku zastąpienia gipsu lub anhydrytu przez siarkę i kalcyt. Utwory takie są znane z czap gipsowych słupów solnych występujących nad Zatoką Meksykańska, m. in. w stanie Luizjana. I w tym przypadku w rozkładzie siarczanu wapnia, rozpuszczonego przez wody podziemne, udział biorą bituminy i być może bakterie.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach