You are here: Home > skalista > Skały strontowe

Skały strontowe

W wyniku wietrzenia minerałów skał magmowych zawarty w nich stront przechodzi do wód krążących w postaci chlorku, siarczanu, węglanu lub związków bardziej złożonych. Jego zawartość w wodach rzecznych wynosi 0,012—0,350 g/t, rzadko osiąga 2 g/t, a więc zbyt mało, aby możliwa była krystalizacja jego minerałów. Analizy wód morskich wykazują zawartość strontu wynosząca 8 g/t. Jego koncentracja w osadach wiąże się z tworzeniem się utworów węglanowych, zwłaszcza osadów zasobnych w aragonit izomorficzny ze stroncjanitem. Możliwość krystalizacji minerałów strontu, zwłaszcza celestynu, stwarza ewaporacja wody morskiej. Do jego krystalizacji dochodzi podczas osadzania się gipsu czy anhydrytu, a także podczas krystalizacji halitu. Strontowe odmiany soli kamiennej znane są np. w Polsce z Wieliczki. Stwierdzono w nich obecność kryształów celestynu o wielkości do 0,2 mm w ilości do 5,9%. Analizy skał gipsowych miocenu podkarpackiego wykazują zawartość 2,5% celestynu. Do największych jego koncentracji dochodzi w trakcie redukcji siarczanów wapnia i tworzenia się wapieni siarkonośnych.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach