You are here: Home > skalista > Skały źelaziste

Skały źelaziste

Wrażliwość minerałotwórczych zdolności żelaza na potencjał redukcyjno-oksydacyjny środowiska jest wykorzystana jako podstawa do wyróżniania facji geochemicznych, które charakteryzują się zawartością różnych minerałów żelaza w osadach. W zależności od zasobności środowiska w tlen wyróżnia się kontynentalne i morskie facje tlenowe cechujące się zasobnością osadów w wodorotlenki żelaza, kontynentalne i morskie facje syderytowe oraz morskie facje: glaukonitową, szamozytową i siarkowodorową, w której kształtowaniu uczestniczy organogeniczny H2S. Zróżnicowanie to stanowi zarazem podstawę klasyfikacji skał żelazistych. Nazwa skały żelaziste dotyczy grupy skał osadowych o różnorodnym składzie chemicznym, zawierających więcej żelaza związanego w postaci tlenkowej lub soli kwasów tlenowych niż inne skały osadowe. Zwykle za dolną granicę tej zawartości przyjmuje się 15% Fe. Osady facji siarkowodorowej nie są traktowane jako osadowe skały żelaziste dlatego, że nie zawierają takich ilości żelaza, aby mogły wzbudzić zainteresowanie hutnictwa, a nadto zasobne są w siarkę i inne domieszki zmniejszające ich wartość jako surowców żelazodajnych. Pojęcie osadowa skała żelazista jest bliskie określeniu osadowa ruda żelaza, która powinna zawierać przynajmniej 30% Fe.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach