You are here: Home > skalista > Skład mineralny skał przeobrażonych

Skład mineralny skał przeobrażonych

Dotychczas nie ustalono przeciętnego składu mineralnego skał przeobrażonych. W skałach metamorficznych i ultrametamorficznych występuje większość minerałów skał magmowych oraz niektóre znane ze skał osadowych. Ponadto spotyka się takie minerały, których brak jest w nie-dotkniętych metamorfizmem skałach magmowych, a które w skałach osadowych pojawiają się jako składniki allogeniczne. Z minerałów skał osadowych występują w skałach przeobrażonych węglany (kalcyt, dolomit, syderyt itp.), piryt, tlenki żelaza (hematyt, magnetyt), kwarc, skalenie, niektóre miki. Brak jest natomiast wielu polimorfów rozpowszechnionych substancji chemicznych, np. aragonitu, waterytu, markasytu, itp., wodorotlenków żelaza (goethyt, lepidokrokit), odmian skrytokrystalicznych (np. chalcedonu), składników bezpostaciowych skał osadowych (np. alofanów) oraz składników kaustobiolitów, które ustępują miejsca grafitoidom, a w skałach silniej przeobrażonych — grafitowi. Z minerałów skał magmowych brak jest w tych skałach również lamprobolitu, egirynu, sodalitów, melilitów itp. Z minerałów charakterystycznych dla skał metamorficznych można wymienić: andaluzyt — sillimanit — dysten, staurolit, kordieryt, wollastonit, talk, chlorytoid, skapolity, peryklaz, wapno rodzime, brucyt, portlandyt, jadeit i grafit. Niektóre odmiany piroksenów, zwłaszcza amfiboli, występują wyłącznie lub prawie wyłącznie w skałach zmetamorfizowanych, np. omfacyt, aktynolit, antofyllit, gedryt, glaukofan, cummingtonit, crossyt i in.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach