You are here: Home > skalista > Spongiolity

Spongiolity

Głównym elementem skałotwórczym spongiolitów są krzemionkowe igły gąbek pierwotnie zbudowane z opalu., który na ogół przekrystalizowywuje w chalcedon. Składnik ten jest zwykle czynnikiem cementującym osad, jakkolwiek często w spongiolitach spotyka się gniazda kalcytu, które zdają się wskazywać, że pierwotne spoiwo było węglanowe. Akcesorycznie występuje kwarc detrytyczny, glaukonit, skalenie, piryt, minerały ilaste, wodorotlenek żelaza itp. Analizy chemiczne typowych spongiolitów, a także produktów ich przekrystalizowania, zwanych chalcedonitami spongiolitowymi, wykazują zawartość ponad 90% SiO2. Skały szarawe, lub szarawoniebieskawe, niekiedy o przełamie muszlowym. Zdarza się niewyraźne warstwowanie. Struktura biomorficzna może być zatarta. Tekstura niekiedy równoległa. Powstanie spongiolitów jest związane z krzewieniem się gąbek, któremu sprzyjają ciepłe wody o głębokości 100—500 m. Ich rozwój uzależniony jest nie tylko od zasobności wody morskiej w krzemionkę, lecz również w fosfor, a także od dobrego przewietrzania i czystości wody morskiej. W osadach kopalnych spotyka się wkładki spongiolitów w utworach okruchowych i wapiennych. Spongiolity znane są począwszy od ordowiku. Więcej ich obserwuje się w utworach młodszych, zapewne wskutek tego, że starsze uległy przekrystalizowaniu i zatraciły cechy pierwotnego osadu, które są podstawą uznania za spongiolit.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach