You are here: Home > skalista > Srebro

Srebro

Koncentracje srebra w skałach srebronośnych są najczęściej związane z rudami miedzi lub galeną. Znane są również akumulacje srebra rodzimego, argentytu, selenonośnego kerargirytu i innych minerałów Ag i Se w osadach pstrych, np. triasu północnoamerykańskiego. Obserwuje się tu mineralizację szczątków roślin. W stanie Utach (USA) eksploatowane są ławice piaskowców zawierające do 0,25% wag. Ag i 0,23% wag. Se. Skały miedzionośne są rozpowszechnione wśród serii osadowych od kambru (np. na Półwyspie Skandynawskim) po osady bardzo młode. Lokalnie osiągają miąższość 3000 m, jakkolwiek zasobniejsze w metal są zwykle tylko cieńsze pokłady czy ławice. Okruszcowane mogą być zlepieńce i piaskowce, w których kruszce są związane ze spoiwem, a także osady bardziej drobnoziarniste, jak mułowce i łupki ilaste. Zasobniejsze w minerały miedzi są odmiany skał węglanowych z domieszkami ilastymi, a więc zwykle dolomityczne skały margliste zawierają pokaźne ilości substancji organicznych typu sapropelowo-humusowego. Skały miedzionośne zawierają głównie bornit, chalkopiryt, chalkozyn, kowelin, tetraedryty, tenantyty i inne minerały kruszcowe i pokrewne oraz produkty ich utlenienia.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach