You are here: Home > skalista > Struktury i tekstury skał przeobrażonych

Struktury i tekstury skał przeobrażonych

W odniesieniu do skał przeobrażonych terminy struktura i tekstura są używane w tym znaczeniu, w jakim stosowane były do skał magmowych i osadowych. Struktura tych skał zależy zatem głównie od wielkości składników mineralnych, ich kształtu i stosunku wielkości ziarn, tekstura natomiast od przestrzennego ułożenia składników oraz stopnia wypełnienia przez nie przestrzeni zajmowanej przez skałę. Niektóre z tych cech są zauważalne makroskopowo i wówczas bywają określane jako makrostruktury i makrotekstury. Często jednak uwidaczniają się dopiero w obrazie mikroskopowym, a niekiedy obecność ich udaje się wykazać dopiero po zastosowaniu metod optycznych i sporządzeniu diagramów orientacji ziarn. W tych przypadkach określa się je jako mikrostruktury i mikrotekstury. Przy ich ustalaniu szczególnie przydatny jest stolik uniwersalny. Wykonane przy jego użyciu pomiary orientacji ziarn, naniesione na odpowiednio skonstruowane diagramy, stanowią podstawę wyróżniania tektonitów. Tak więc badania mikroskopowe, zwłaszcza poszerzone obserwacjami dokonanymi za pomocą stolika uniwersalnego, dają wgląd w nie zawsze makroskopowo zauważalne cechy strukturalne i teksturalne skał przeobrażonych. Ze względu na trudności przy rozgraniczaniu pojęć struktura — tekstura, Mikrostruktura — mikrotekstura oraz na ich ścisłe powiązanie i wzajemne niekiedy warunkowanie się — podobnie jak w skałach magmowych i osadowych — równorzędnie używa się niektórych. terminów, np. struktura hornfelsowa i tekstura hornfelsowa, struktura kataklazowa i tekstura kataklazowa itp.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach