You are here: Home > skalista > Struktury oolitowe

Struktury oolitowe

Struktury oolitowe mogą powstawać w różny sposób. Część z -nich zaliczana jest do osadów okruchowych i śródformacyjnych, gdyż świeżo wytrącony gruzełkowaty materiał wapienny mógł w falującej wodzie ulec obtoczeniu na formy o kształcie oolitów. Zróżnicowanie warstewek oolitów może być wynikiem odmiennej diagenezy wyraźnie krystalicznego, kalcytu tworzącego jedne powłoczki i zbitej substancji węglanowej, z której utworzone są inne. Trudno jest rozstrzygnąć, w jakiej części CaCO3 zawarty w wapieniach o niezachowanej strukturze organogenieznej jest wytrącony chemicznie, a w jakiej został nagromadzony wskutek procesów biologicznych. Możliwy tu jest także udział mikroorganizmów, np. bakterii, glonów itp., których resztki uległy zatarciu wskutek diagenezy i nie jest możliwe ich dostrzeżenie przez mikroskopy. W wapieniach oolitowych dostrzec można okruchy organiczne, występujące jako ośrodki oolitów, brak jednak przekonywujących dowodów dotyczących genezy głównej masy kalcytu tworzącego ich otoczki. Wapienie onkolitowe są utworzone z onkolitów, charakteryzujących się podobnie jak oolity budową koncentryczno-sferyczną. Powstają w wyniku obrastania ziarn wapiennych, zwłaszcza szczątków organicznych lub ziarn agregacyjnych, przez kolonie sinic, które wytrącają biochemicznie CaCOs, powodując tworzenie się powłok.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach