You are here: Home > skalista > Tekstury skał magmowych

Tekstury skał magmowych

Przy określaniu tekstury skał magmowych uwzględnia się: 1) sposób rozmieszczenia składników mineralnych tworzących daną skałę w przestrzeni, 2) stopień wypełnienia przez nie przestrzeni. Tekstura może być bezkierunkowa (bezładna), albo kierunkowa. W pierwszym przypadku nie zaznacza się prawidłowość w ułożeniu ziarn minerałów czy też w sposobie skupiania się zespołów minerałów. Tekstura kierunkowa może być np. równoległa, gdy ziarna minerałów ułożone są równolegle do siebie. Tekstura taka spotykana bywa u skał bogatych w minerały blaszkowe. Gdy natomiast w skale przeważają osobniki wydłużone, wówczas może występować tekstura linearna. Szczególnym przypadkiem tekstury równoległej jest tekstura fluidalna skał wylewnych. Kryształy są tak ułożone w masie drobnoziarnistej lub w szkliwie magmowym, jak przedmioty w poruszającej się cieczy. Jest to wynik krzepnięcia lawy w czasie jej spływania w postaci potoków. Podobne zjawiska mogą być również skutkiem działania ciśnienia na częściowo skrystalizowaną magmę. Odmianą tekstury fluidalnej jest tekstura trachitowa, w której pra-kryształy sanidynu są rozmieszczone w cieście zbudowanym ze skaleni alkalicznych i minerałów ciemnych.

Comments are closed.

temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach