You are here: Home >Archive for the ‘skalista’ Category

Formy występowania wulkanitów

Formy występowania skał wylewnych zależą od typu erupcji wulkanicznej i własności wydobywającej się lawy — jej lepkości, temperatury i ciśnienia gazów. Lepkość law jest na ogół tym większa, im są zasobniejsze w SiO2. Lawy bazaltowe mają stosunkowo małą lepkość. Obniżenie temperatury szybko podnosi lepkość lawy, natomiast obecność gazów zmniejsza ją. Prędkość spływania lawy zależnie od […]

Erupcja

W czasie erupcji centralnych powstają wulkany, które są lokalnymi akumulacjami zakrzepłej lawy i materiałów piroklastycznych nagromadzonych dookoła otworu, zwanego kraterem, przez który wydobywał się na powierzchnię materiał ekstruzywny. Formy tych akumulacji są różne w zależności od rodzaju lawy oraz udziału materiału piroklastycznego. Erupcje centralne mają różny przebieg — od spokojnych erupcji wylewnych, kiedy tylko lawa […]

Góry fałdowe

Góry fałdowe powstają wskutek rozwoju geosynklin. Jako pierwszą fazę ich powstawania przyjmuje się stadium geosynklinalne, w którym powoli obniża się dno geosynkliny przy jednoczesnym wypełnianiu jej osadami osiągającymi duże miąższości. Na przykład w geosynklinie macierzystej Gór Skalistych nagromadziły się osady o grubości około 25 000 m, a w karpackiej do 6000 m. Silnemu obniżaniu się […]

Współczesne wulkany

Większość współczesnych oraz wiele starszych wulkanów należy do typu wulkanów mieszanych. Ich przedstawicielem jest Wezuwiusz w okolicy Neapolu. Kształt stratowulkanów zależy od stosunku ilości lawy i jej charakteru do ilości materiału piroklastycznego. Im więcej jest materiału piroklastycznego, tym bardziej kształt wulkanu zbliżony jest do maaru. W przypadku Wezuwiusza ilość tych materiałów jest równorzędna i wskutek […]

Tekstury skał magmowych

Przy określaniu tekstury skał magmowych uwzględnia się: 1) sposób rozmieszczenia składników mineralnych tworzących daną skałę w przestrzeni, 2) stopień wypełnienia przez nie przestrzeni. Tekstura może być bezkierunkowa (bezładna), albo kierunkowa. W pierwszym przypadku nie zaznacza się prawidłowość w ułożeniu ziarn minerałów czy też w sposobie skupiania się zespołów minerałów. Tekstura kierunkowa może być np. równoległa, […]

Surowiec chemiczny

Znajdują zastosowanie w przemyśle papierniczym, farb i lakierów w rolnictwie oraz w niektórych innych działach życia gospodarczego. Alabaster i wulpinit stanowią materiały rzeźbiarskie wykorzystywane od czasów starorzymskich. Alabastry są również używane jako kamienie wykładzinowe (np. hali Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie). Sól kamienna jest podstawą przemysłu sodowego i chlorowego. Jest używana również w hutnictwie, garbarstwie, ceramice, farbiarstwie i innych działach przemysłu [...]
Read User's Comments

Okruchy fuzynitu

Niemal wszystkie węgle zawierają domieszki minerałów, które osadziły się wraz z masą organiczną w czasie tworzenia się osadu, lub też w stadium diagenezy lub metamorfizmu dostały się w szczeliny i spękania w węglu ze skał nakładu. Wtrąceniami tymi są minerały ilaste, węglany (kalcyt, dolomit, syderyt i in.), siarczki (markasyt, piryt, sfaleryt, galena i in.), tlenki i wodorotlenki żelaza oraz kwarc, chlorki (np. halit), siarczany (gips, jarosyt i in.) itp. Niektóre odmiany węgli są zasobne w pierwiastki rzadkie [...]
Read User's Comments

Skały metalonośne

Erozja, transport i sedymentacja zwietrzeliny, w trakcie których dochodzi do segregacji jej składników według odporności chemicznej i mechanicznej, wielkości ziarn i ich ciężaru właściwego, prowadzi do powstania żwirów, piasków i mułów zasobnych w te minerały użyteczne. Znane są takie akumulacje tworzące się w środowiskach kontynentalnych, z wyjątkiem osadów powstałych wskutek transportu powietrznego. Są to segregacje o charakterze mechanicznym. Wiele z nich ma duże znaczenie praktyczne [...]
Read User's Comments
temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach