You are here: Home >Archive for the ‘skalista’ Category

Zadania klasyfikacji

Zadaniem klasyfikacji jest podział skał, objętych różnymi nazwami i uważanymi za osobne gatunki, na klasy, rzędy, grupy itp., w ten sposób żeby w osobnych przedziałach systemu znalazły się skały, które mniej różnią się od siebie niż od skał najbliższej jednostki systematycznej. Zadanie to nie jest łatwe i w żadnym sposobie klasyfikacji nie zostało w pełni […]

Terra rossa

Terra rossa jest utworem rezydualnym barwy czerwonej lub ceglastoczerwonej, zabarwionym niekiedy domieszką wodorotlenku manganu na odcienie brunatne aż do ciemnobrunatnych. Wypełnia kotły, kieszenie i kominy krasowe. Jej powstanie przypisywane bywa obecności w skałach węglanowych domieszek minerałów ilastych, zeolitów, niekiedy także wodorotlenku glinu. Uwolnieniu krzemionki i jej odprowadzeniu sprzyja alkaliczne środowisko, które jest wynikiem dysocjacji węglanów […]

Boksyty

Boksyty bywają różnie zabarwione. Znane są ich odmiany białawe, szare, żółtawe obok pospolitych odmian czerwonych, ciemnoczerwonych, brunatnych. Boksyty gibbsytowe bywają luźne, miękkie lub słabo spojone, natomiast diasporowe są skałami litymi i twardymi, tak że uderzając je młotkiem można krzesać iskry. Wiąże się to z cechami fizycznymi diasporu. Boksyty w wodzie nie rozmakają i nie są […]

Szkielety na dnie

Nagromadzenie szkieletów na dnie mórz, a także rozwój organizmów rafotwórczych i innych, prowadzi do powstania skał wapiennych. Falowanie i prądy morskie mogą rozkruszyć nieskonsolidowane osady, mechanicznie je przerobić i powtórnie osadzić. Osady te mogą później zostać scementowane, np. kalcytem. W ten sposób powstają wapienie organodetrytyczne. Skały wapienne mogą zatem powstawać zarówno z osadów nagromadzonych na […]

Geneza osadów

Geneza osadów dolomitowych jest bardziej skomplikowana niż osadów wapiennych. Magnez przechodzi ze zwietrzeliny do roztworów, w których zawarty jest w postaci łatwo rozpuszczalnego chlorku lub siarczanu. W niewielkiej tylko ilości jest przyswajany przez rośliny i zwierzęta lądowe, jakkolwiek gra w nich ważną rolę, gdyż np. z jego obecnością związane jest wytwarzanie się chlorofilu. W organizmach […]

Surowiec chemiczny

Znajdują zastosowanie w przemyśle papierniczym, farb i lakierów w rolnictwie oraz w niektórych innych działach życia gospodarczego. Alabaster i wulpinit stanowią materiały rzeźbiarskie wykorzystywane od czasów starorzymskich. Alabastry są również używane jako kamienie wykładzinowe (np. hali Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie). Sól kamienna jest podstawą przemysłu sodowego i chlorowego. Jest używana również w hutnictwie, garbarstwie, ceramice, farbiarstwie i innych działach przemysłu [...]
Read User's Comments

Okruchy fuzynitu

Niemal wszystkie węgle zawierają domieszki minerałów, które osadziły się wraz z masą organiczną w czasie tworzenia się osadu, lub też w stadium diagenezy lub metamorfizmu dostały się w szczeliny i spękania w węglu ze skał nakładu. Wtrąceniami tymi są minerały ilaste, węglany (kalcyt, dolomit, syderyt i in.), siarczki (markasyt, piryt, sfaleryt, galena i in.), tlenki i wodorotlenki żelaza oraz kwarc, chlorki (np. halit), siarczany (gips, jarosyt i in.) itp. Niektóre odmiany węgli są zasobne w pierwiastki rzadkie [...]
Read User's Comments

Skały metalonośne

Erozja, transport i sedymentacja zwietrzeliny, w trakcie których dochodzi do segregacji jej składników według odporności chemicznej i mechanicznej, wielkości ziarn i ich ciężaru właściwego, prowadzi do powstania żwirów, piasków i mułów zasobnych w te minerały użyteczne. Znane są takie akumulacje tworzące się w środowiskach kontynentalnych, z wyjątkiem osadów powstałych wskutek transportu powietrznego. Są to segregacje o charakterze mechanicznym. Wiele z nich ma duże znaczenie praktyczne [...]
Read User's Comments
temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach