You are here: Home >Archive for the ‘skalista’ Category

Badania rzek

Badania współczesnych osadów rzek i lagun ciepłych stref klimatycznych, np. u wybrzeży Iranu i Australii, wykazały, że zawierają dolomit. Krystalizuje on w morzach niegłębokich, przy wysokiej średniej temperaturze rocznej, pH 8,1—9,3, silnej insolacji i dużej klarowności wody pomimo obecności glonów. Spostrzeżenie to potwierdzają niektóre wyniki badania skał wapiennych. Znane są bowiem muszlowce, zawierające dobrze zachowane […]

Skały gipsowe

Skały gipsowe i anhydrytowe często są utworami niemal jednomineralnymi. Zawartość gipsu lub anhydrytu dochodzi nawet do 99%. Domieszkami są: kwarc, kalcyt, dolomit, minerały ilaste, wodorotlenek żelazowy, a także substancje bitumiczne. W zależności od wielkości ziarn wyróżnia się drobnoziarniste odmiany skał gipsowych i anhydrytowych, które są kamieniami dekoracyjnymi i materiałami rzeźbiarskimi. Skały gipsowe wyróżniają się rozpiętością […]

Sole

Sole potasowo-magnezowe zawierają domieszki innych minerałów solnych, a także minerałów ilastych, kwarcu i innych ziarn detrytycznych. W strefie zasobnej w karnalit pojawiają się konkrecje boracytówe, domieszki ascharytu i innych minerałów boru. Buły te, o wielkości do 50 cm, odcinają się jasnoseledynową barwą na tle zwykle czerwonawo zabarwionych skał solnych. Skład chemiczny soli potasowo-magnezowych jest urozmaicony, […]

Sole makroskopowo

Makroskopowo sole potasowo-magnezowe wyróżniają się wśród ewaporatów bogactwem barw. Sylwinity bywają biało-niebieskie od niebieskiej odmiany halitu. Przeważna jednak część sylwinitów jest biaława. Karnalityty i sole twarde oraz inne utwory solne są zabarwione na odcienie od cytrynowożółtych do brunatnoczerwonych. Czynnikiem barwiącym jest tu często niewielka domieszka rinneitu, który rozkłada się pod wpływem wody, a także ulega […]

Geneza właściwości paliw

Przyczynami różnych własności paliw stałych są różnice materiału wyjściowego, zmienne warunki geologiczne, w jakich powstawały oraz odmienny przebieg diagenezy. Podstawowym tworzywem omawianej grupy paliw są szczątki organiczne, głównie roślinne. Ich skład chemiczny nie jest jednakowy gdyż roślinność była urozmaicona i zmienna zależnie od lokalnych warunków klimatycznych, hydrologicznych i morfologicznych. W ciągu dziejów Ziemi rośliny uległy […]

Surowiec chemiczny

Znajdują zastosowanie w przemyśle papierniczym, farb i lakierów w rolnictwie oraz w niektórych innych działach życia gospodarczego. Alabaster i wulpinit stanowią materiały rzeźbiarskie wykorzystywane od czasów starorzymskich. Alabastry są również używane jako kamienie wykładzinowe (np. hali Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie). Sól kamienna jest podstawą przemysłu sodowego i chlorowego. Jest używana również w hutnictwie, garbarstwie, ceramice, farbiarstwie i innych działach przemysłu [...]
Read User's Comments

Okruchy fuzynitu

Niemal wszystkie węgle zawierają domieszki minerałów, które osadziły się wraz z masą organiczną w czasie tworzenia się osadu, lub też w stadium diagenezy lub metamorfizmu dostały się w szczeliny i spękania w węglu ze skał nakładu. Wtrąceniami tymi są minerały ilaste, węglany (kalcyt, dolomit, syderyt i in.), siarczki (markasyt, piryt, sfaleryt, galena i in.), tlenki i wodorotlenki żelaza oraz kwarc, chlorki (np. halit), siarczany (gips, jarosyt i in.) itp. Niektóre odmiany węgli są zasobne w pierwiastki rzadkie [...]
Read User's Comments

Skały metalonośne

Erozja, transport i sedymentacja zwietrzeliny, w trakcie których dochodzi do segregacji jej składników według odporności chemicznej i mechanicznej, wielkości ziarn i ich ciężaru właściwego, prowadzi do powstania żwirów, piasków i mułów zasobnych w te minerały użyteczne. Znane są takie akumulacje tworzące się w środowiskach kontynentalnych, z wyjątkiem osadów powstałych wskutek transportu powietrznego. Są to segregacje o charakterze mechanicznym. Wiele z nich ma duże znaczenie praktyczne [...]
Read User's Comments
temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach