You are here: Home >Archive for the ‘skalista’ Category

Miocem

Między Rybnikiem, Żorami i Orzeszem — na głębokości 200—300 m, na osadach karbonu produktywnego, leży seria solna. Zawiera pokłady gruboziarnistej soli kamiennej-, jeden z nich osiąga grubość 20 m.  Ewaporaty siarczanowe, głównie gipsy są znane w okolicach Krakowa (Swoszowice), Posądzy koło Proszowic, a najbardziej są rozwinięte w dolinie Nidy, gdzie osiągają miąższość 30—40 m i […]

Srebro

Koncentracje srebra w skałach srebronośnych są najczęściej związane z rudami miedzi lub galeną. Znane są również akumulacje srebra rodzimego, argentytu, selenonośnego kerargirytu i innych minerałów Ag i Se w osadach pstrych, np. triasu północnoamerykańskiego. Obserwuje się tu mineralizację szczątków roślin. W stanie Utach (USA) eksploatowane są ławice piaskowców zawierające do 0,25% wag. Ag i 0,23% […]

Uran

Niektóre łupki ilaste zawierają koncentracje minerałów uranu. Przykładem takich złóż są kambryjskie łupki bitumiczne w Szwecji, w których zawartość uranu osiąga 0,15% wag. W Stanach Zjednoczonych eksploatowane są dewońskie łupki ilaste zawierające 0,006% uranu, t j. 60 g/t. Znaczne ilości uranu pojawiają się w skałach węglanowych, występujących wśród serii skał okruchowych. Przykładem takich akumulacji są. […]

Siarka

Siarce rodzimej w skałach siarkowych towarzyszą: kalcyt, gips, celestyn, baryt i aragonit tworzący charakterystyczne trojaki. W ich otoczeniu pojawia się też rzadki w przyrodzie haueryt MnS2. Zawartość siarki rodzimej w tych skałach wynosi do kilkudziesięciu procent, najczęściej 20—30% wag. Siarka ma swoiście żółtą barwę, która jest dobrze widoczna na tle szarych lub ciemnoszarych wapieni czy […]

Trzeciorzęd

W oligocenie fliszu karpackiego osadziła się seria rogowców i margli krzemionkowych. Nad nimi spoczywają ciemne ilaste łupki menilitowe. W serii menilitowej występują dwie odmiany rogowców: opałowa i chalcedonowa. Rogówce opałowe pod mikroskopem ujawniają tło izotropowe, w którym tkwią nieliczne igły gąbek oraz drobne skupienia substancji bitumicznych, nieco węglanów oraz drobne ziarna kwarcu, chalcedonu, pirytu i […]

Surowiec chemiczny

Znajdują zastosowanie w przemyśle papierniczym, farb i lakierów w rolnictwie oraz w niektórych innych działach życia gospodarczego. Alabaster i wulpinit stanowią materiały rzeźbiarskie wykorzystywane od czasów starorzymskich. Alabastry są również używane jako kamienie wykładzinowe (np. hali Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie). Sól kamienna jest podstawą przemysłu sodowego i chlorowego. Jest używana również w hutnictwie, garbarstwie, ceramice, farbiarstwie i innych działach przemysłu [...]
Read User's Comments

Okruchy fuzynitu

Niemal wszystkie węgle zawierają domieszki minerałów, które osadziły się wraz z masą organiczną w czasie tworzenia się osadu, lub też w stadium diagenezy lub metamorfizmu dostały się w szczeliny i spękania w węglu ze skał nakładu. Wtrąceniami tymi są minerały ilaste, węglany (kalcyt, dolomit, syderyt i in.), siarczki (markasyt, piryt, sfaleryt, galena i in.), tlenki i wodorotlenki żelaza oraz kwarc, chlorki (np. halit), siarczany (gips, jarosyt i in.) itp. Niektóre odmiany węgli są zasobne w pierwiastki rzadkie [...]
Read User's Comments

Skały metalonośne

Erozja, transport i sedymentacja zwietrzeliny, w trakcie których dochodzi do segregacji jej składników według odporności chemicznej i mechanicznej, wielkości ziarn i ich ciężaru właściwego, prowadzi do powstania żwirów, piasków i mułów zasobnych w te minerały użyteczne. Znane są takie akumulacje tworzące się w środowiskach kontynentalnych, z wyjątkiem osadów powstałych wskutek transportu powietrznego. Są to segregacje o charakterze mechanicznym. Wiele z nich ma duże znaczenie praktyczne [...]
Read User's Comments
temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach