You are here: Home >Archive for the ‘skalista’ Category

Złoża Jury

W Tatrach radiolaryty występują w środkowej jurze serii reglowej, powyżej wapieni krynoidowych. Wyjątkowo liczne odmiany radiolarytów i rogowców radiolarytowych występują w Pieninach w osadach malmu i neokomu (kreda), zwłaszcza w serii pienińskiej, braniskiej i niedzickiej. Są to odmiany bezwapniowe lub zawierające do 25% kalcytu. Przewarstwiają się z wapieniami. Ciemno zabarwione, niemal czarne krzemienie dość obficie […]

Torfowiska

W większych torfowiskach zaznaczają się niekiedy warstwy różniące się charakterem botanicznym. Zwykle najwyżej występuje torf stagnowy, niżej silnie zbutwiały torf bagienny, a najniżej torf smolisto–błyszczący o gęstości dochodzącej do l,04 G/cm3. Istotną cechą torfu jest stopień rozkładu, tj. stopień jego humifikacji wyrażony w procentach zawartości amorficznej, rozłożonej masy. Dobra aeracja torfowiska sprzyja jego wzrostowi natomiast […]

Rodzaje torfów

Z punktu widzenia stosunków geomorfologicznych i hydrologicznych wyróżnia się torfy wysokie, niskie i przejściowe. Torfy wysokie, złożone głównie ze szczątków mchów torfowych tworzą się w torfowiskach o powierzchniach kopulastych, które zwykle występują na wododziałach, tam gdzie wody stagnują. Mogą zawierać mniejsze ilości wełnianki, wrzosu i innych roślin rosnących na glebach jałowych. Torfy wysokie są żółtawobrunatne, […]

Torfy

Torfy tworzą się w torfowiskach, czyli na obszarach podmokłych, oraz w środowiskach wodnych jako rezultat nagromadzania się szczątków roślin rosnących na miejscu (in situ). Torfy składają się przynajmniej w połowie z obumarłych i otorfiałych, zhumifikowanych szczątków roślin, z nierozłożonych fragmentów roślinnych, domieszek minerałów i wody. Humus jest to ciemna bezpostaciowa substancja o złożonym składzie chemicznym […]

Mezozoik

Na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej fosforyty najlepiej poznane zostały w okolicy Chrzanowa i Olkusza oraz Zawiercia. Na odcinku Oblaszki—Regulice—Grójec—Rudno występują margle i iły glaukonitowe górnego keloweju z warstwą fosforytów o grubości do 40 cm. Konkrecje fosforytowe są większe od 6 mm; zawierają przeciętnie około 20% wag. P2O5. Między Olkuszem i Zawierciem fosforyty występują w warstwie margli […]

Surowiec chemiczny

Znajdują zastosowanie w przemyśle papierniczym, farb i lakierów w rolnictwie oraz w niektórych innych działach życia gospodarczego. Alabaster i wulpinit stanowią materiały rzeźbiarskie wykorzystywane od czasów starorzymskich. Alabastry są również używane jako kamienie wykładzinowe (np. hali Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie). Sól kamienna jest podstawą przemysłu sodowego i chlorowego. Jest używana również w hutnictwie, garbarstwie, ceramice, farbiarstwie i innych działach przemysłu [...]
Read User's Comments

Okruchy fuzynitu

Niemal wszystkie węgle zawierają domieszki minerałów, które osadziły się wraz z masą organiczną w czasie tworzenia się osadu, lub też w stadium diagenezy lub metamorfizmu dostały się w szczeliny i spękania w węglu ze skał nakładu. Wtrąceniami tymi są minerały ilaste, węglany (kalcyt, dolomit, syderyt i in.), siarczki (markasyt, piryt, sfaleryt, galena i in.), tlenki i wodorotlenki żelaza oraz kwarc, chlorki (np. halit), siarczany (gips, jarosyt i in.) itp. Niektóre odmiany węgli są zasobne w pierwiastki rzadkie [...]
Read User's Comments

Skały metalonośne

Erozja, transport i sedymentacja zwietrzeliny, w trakcie których dochodzi do segregacji jej składników według odporności chemicznej i mechanicznej, wielkości ziarn i ich ciężaru właściwego, prowadzi do powstania żwirów, piasków i mułów zasobnych w te minerały użyteczne. Znane są takie akumulacje tworzące się w środowiskach kontynentalnych, z wyjątkiem osadów powstałych wskutek transportu powietrznego. Są to segregacje o charakterze mechanicznym. Wiele z nich ma duże znaczenie praktyczne [...]
Read User's Comments
temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach