You are here: Home >Archive for the ‘skalista’ Category

Wapienie siarkonośne

Wapienie siarkonośne są głównym źródłem siarki. Uzyskuje się z nich ponad 90% jej światowego wydobycia. Występowanie wapieni siarkonośnych w Polsce jest związane z gipsami mioceńskimi w zapadlisku przedkarpackim i na obszarach przyległych. Najbardziej na zachód są wysunięte złoża w Pszowie, Kokoszycach na Górnym Śląsku i w Swoszowicach koło Krakowa. Dawniej były również eksploatowane złoża w […]

Opoki i margle

Opoki, margle i gezy górnej kredy występują między Radomiem, Iłżą i Zawichostem oraz na Wyżynie Lubelskiej. Turoń, senon i kampan są tu wykształcone głównie w postaci opok wapiennych z krzemieniami i czertami lub gez z czertami, wśród których lokalnie pojawiają się wapienie, opoki margliste i piaski kwarcowe z glaukonitem. W stropowej jej części występuje wapień […]

Kreda jeziorna

Wapienie i kreda jeziorna są interesującymi surowcami ze względu na podatność do mielenia oraz częsty brak domieszek szkodliwych dla zdrowia organizmów zwierzęcych. Są przetwarzane na pasze treściwe oraz wapno palone. Złoża ich odmian nie zawierających większych domieszek tlenków barwiących, zwłaszcza żelaza, stanowią też źródło surowca do produkcji białego cementu portlandzkiego i cementów kolorowych. Praktyczne zastosowanie […]

Złoża Kredy

Krzemienie występują wśród opok kredy piszącej, np. w senońskiej kredzie nadbużańskłej (Mielnik, Kornica), w detrytycznych wapieniach dolnoturońskich. W Karsach rozpoznano również warstwę osadów całkowicie zsylifikowanych. Mastrycht i dań są na obszarze północno-zachodniej części niecki lubelskiej wykształcone w postaci wapieni, margli, opok oraz swoistych odmian gez wapiennych i bezwapiennych. Z nich zbudowana jest seria siwaka należąca […]

Węgle sapropelowe

Sapropelity są produktami diagenezy i metamorfizmu sapropelu w stadiach odpowiadających tworzeniu się węgli brunatnych i kamiennych. W przypadku obecności większej ilości materiału nieorganicznego, głównie minerałów ilastych i peldtu kwarcowego, tworzą się odmiany przejściowe do skał ilastych i mułowców. Są to sapropelowe łupki palne. Zależnie od charakteru materiału macierzystego wyróżnia się sapropelity właściwe (bogheady) utworzone wyłącznie […]

Surowiec chemiczny

Znajdują zastosowanie w przemyśle papierniczym, farb i lakierów w rolnictwie oraz w niektórych innych działach życia gospodarczego. Alabaster i wulpinit stanowią materiały rzeźbiarskie wykorzystywane od czasów starorzymskich. Alabastry są również używane jako kamienie wykładzinowe (np. hali Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie). Sól kamienna jest podstawą przemysłu sodowego i chlorowego. Jest używana również w hutnictwie, garbarstwie, ceramice, farbiarstwie i innych działach przemysłu [...]
Read User's Comments

Okruchy fuzynitu

Niemal wszystkie węgle zawierają domieszki minerałów, które osadziły się wraz z masą organiczną w czasie tworzenia się osadu, lub też w stadium diagenezy lub metamorfizmu dostały się w szczeliny i spękania w węglu ze skał nakładu. Wtrąceniami tymi są minerały ilaste, węglany (kalcyt, dolomit, syderyt i in.), siarczki (markasyt, piryt, sfaleryt, galena i in.), tlenki i wodorotlenki żelaza oraz kwarc, chlorki (np. halit), siarczany (gips, jarosyt i in.) itp. Niektóre odmiany węgli są zasobne w pierwiastki rzadkie [...]
Read User's Comments

Skały metalonośne

Erozja, transport i sedymentacja zwietrzeliny, w trakcie których dochodzi do segregacji jej składników według odporności chemicznej i mechanicznej, wielkości ziarn i ich ciężaru właściwego, prowadzi do powstania żwirów, piasków i mułów zasobnych w te minerały użyteczne. Znane są takie akumulacje tworzące się w środowiskach kontynentalnych, z wyjątkiem osadów powstałych wskutek transportu powietrznego. Są to segregacje o charakterze mechanicznym. Wiele z nich ma duże znaczenie praktyczne [...]
Read User's Comments
temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach