You are here: Home >Archive for the ‘skalista’ Category

Gaz ziemny

Niewielkie nagromadzenia gazu ziemnego w piaskowcach środkowego pstrego piaskowca nawiercono w Niwiskach koło Mielca. Stwierdzono gaz ziemny w tych piaskowcach również na Niżu (Ostrzeszów, Urzutów, Sulechów, Jarków, Bobolice). Objawy gazonośności dostrzeżono podczas przewiercania osadów wapienia muszlowego na monoklinie przedsudeckiej, np. w okolicy Polkowic. Porowatość skał węglanowych tego poziomu lokalnie dochodzi do 27% obj. W piaskowcach […]

Osady jury brunatnej

Osady jury brunatnej są gazo- i roponośne. Akumulacje kaustobiolitów gazowych i ciekłych występują w okolicy Lubaczowa i Uszkowiec w piaskowcach bajosu. Objawy węglowodorów stwierdzono również w osadach doggeru niecki łódzkiej w okolicy Mogilna, a na Mazowszu w okolicy Dzierżanowa, Płońska i Magnuszewa koło Warszawy. Szczelinowate wapienie gruzłowe i częściowo skaliste górnej jury (oksfordu) są skałami […]

Warstwy kredy

Warstwy kredy piszącej występują na wschód i południowy wschód od Chełma Lubelskiego. Osiągają miąższość 500 m. Przeciętnie zawierają około 50% wag. CaO. Złoże to eksploatowane jest dla cementowni w Chełmie i Rejowcu. Kreda pisząca występuje również w kilku miejscowościach województwa warszawskiego i białostockiego w formie kier w utworach czwartorzędowych, np. w Komicy, Mielniku, Bachorzy oraz […]

Kreda

Na północy Polski dominującym osadem turonu są margliste mułowce glaukonitowe, a na obszarach południowych, wschodnich i zachodnich ~ skały wapienne i krzemiankowo-wapienne. Tylko w niecce śródsudeckiej tworzyły się wówczas piaskowce budowlane, a w Polsce północno-wschodniej — wapienie i kreda pisząca z krzemieniami. W koniaku, santonie, kampanie i mastrychcie gromadziły: się osady wapienne, zawierające zmienne ilości […]

Utwory jury

Utwory jury górnej odsłaniają się na obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich oraz na Wyżynie Krakowsko-Czestochowskiej. Szeroki, około 40 km pas wychodni tych skał, głównie białych wapieni, ciągnie się od skałki wawelskiej po Olsztyn koło Częstochowy (tzw. Jura Krakowsko-Wieluńska), Wyróżnia się na tym obszarze kilka odmian wapieni: 1) wapienie płytowe, pelitowe często margliste; 2) wapienie gruboławicowe z krzemieniami; […]

Surowiec chemiczny

Znajdują zastosowanie w przemyśle papierniczym, farb i lakierów w rolnictwie oraz w niektórych innych działach życia gospodarczego. Alabaster i wulpinit stanowią materiały rzeźbiarskie wykorzystywane od czasów starorzymskich. Alabastry są również używane jako kamienie wykładzinowe (np. hali Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie). Sól kamienna jest podstawą przemysłu sodowego i chlorowego. Jest używana również w hutnictwie, garbarstwie, ceramice, farbiarstwie i innych działach przemysłu [...]
Read User's Comments

Okruchy fuzynitu

Niemal wszystkie węgle zawierają domieszki minerałów, które osadziły się wraz z masą organiczną w czasie tworzenia się osadu, lub też w stadium diagenezy lub metamorfizmu dostały się w szczeliny i spękania w węglu ze skał nakładu. Wtrąceniami tymi są minerały ilaste, węglany (kalcyt, dolomit, syderyt i in.), siarczki (markasyt, piryt, sfaleryt, galena i in.), tlenki i wodorotlenki żelaza oraz kwarc, chlorki (np. halit), siarczany (gips, jarosyt i in.) itp. Niektóre odmiany węgli są zasobne w pierwiastki rzadkie [...]
Read User's Comments

Skały metalonośne

Erozja, transport i sedymentacja zwietrzeliny, w trakcie których dochodzi do segregacji jej składników według odporności chemicznej i mechanicznej, wielkości ziarn i ich ciężaru właściwego, prowadzi do powstania żwirów, piasków i mułów zasobnych w te minerały użyteczne. Znane są takie akumulacje tworzące się w środowiskach kontynentalnych, z wyjątkiem osadów powstałych wskutek transportu powietrznego. Są to segregacje o charakterze mechanicznym. Wiele z nich ma duże znaczenie praktyczne [...]
Read User's Comments
temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach