You are here: Home >Archive for the ‘skalista’ Category

Jura

Skały górnego keloweju na całym niemal obszarze Polski są wykształcone głównie jako wapienie lub margliste warstwy bulaste. Wyróżniającym się ich ogniwem są skały stromatolitowe, tj. laminowane skały wapienne i margliste, utworzone przy współudziale glonów. W Oksfordzie dolnym powstały osady podobne jak w keloweju. W Oksfordzie środkowym najbardziej jest rozpowszechniona facja wapieni rafowych i przyrafowych, niekiedy […]

Węgle kamienne i antracyty

Węgle kamienne i antracyty stanowią najwyższe ogniwa szeregu kaustobiolitów. W ich budowie uczestniczą tkanki oraz te części roślin, które pozostały odporne na czynniki destrukcyjne działające podczas fosylizacji roślin. Składniki podatniejsze na te działania uległy rozkładowi bądź też dostarczyły substancji spajających węgiel lub wypełniających zawarte w nim tkanki. Dlatego to w masie roślinnej, która uległa przeobrażeniu […]

Perm górny

Cyklotem Zł rozpoczyna się w niecce bolesławieckiej i złotoryjskiej oraz na monóklinie przedsudeckiej seria osadów miedzionośnych. Tworzą ją piaskowce, łupki ilasto-margliste lub ilasto-marglisto-dolomitowe, wapienie i dolomity. Skałami miedzionośnymi są przede wszystkim ciemne łupki, zwłaszcza o charakterze dolomitycznym zwane łupkami miedzionośnyrai. Ich ciemne, niekiedy niemal czarne zabarwienie pochodzi od domieszki substancji sapropelowo-humusowej. Miąższość ich nie przekracza […]

Utwory Permu

Dolomity, wapienie i margle ciemnoszare, lokalnie bitumiczne z wkładkami anhydrytu lub gipsu, a także przejawami mineralizacji siarczkowej (PbS, ZnS, FeS2) przewiercono w Radoszycach. Ciemną, niemal czarną odmianę wapieni eksploatowano w Kajetanowie na kamień dekoracyjny (marmur kajetanowski). Tworzy on pokład o grubości 2 m. Podobne skały nawiercono w Ćmłńsku i Tumlinie. Gruboławicowe, ziarniste odmiany wapieni wyróżniające […]

Karbon

Osady przejściowe dewon — karbon nie tworzą jednolitej pokrywy na powierzchni zajmowanej przez utwory dewonu. Najlepiej są odsłonięte w okolicy Krzeszowic (Racławice, Żbik, Czatkowice, Eliaszówka, Paczółtowice, Karniowice). Są to wapienie i dolomity z wkładkami łupków. Ich miąższość jest oceniana na 400 m. W Paczółtowicach są wydobywane ciosy do obróbki kamieniarskiej. We wschodniej części Wyżyny Sląsko-Krakowskiej […]

Surowiec chemiczny

Znajdują zastosowanie w przemyśle papierniczym, farb i lakierów w rolnictwie oraz w niektórych innych działach życia gospodarczego. Alabaster i wulpinit stanowią materiały rzeźbiarskie wykorzystywane od czasów starorzymskich. Alabastry są również używane jako kamienie wykładzinowe (np. hali Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie). Sól kamienna jest podstawą przemysłu sodowego i chlorowego. Jest używana również w hutnictwie, garbarstwie, ceramice, farbiarstwie i innych działach przemysłu [...]
Read User's Comments

Okruchy fuzynitu

Niemal wszystkie węgle zawierają domieszki minerałów, które osadziły się wraz z masą organiczną w czasie tworzenia się osadu, lub też w stadium diagenezy lub metamorfizmu dostały się w szczeliny i spękania w węglu ze skał nakładu. Wtrąceniami tymi są minerały ilaste, węglany (kalcyt, dolomit, syderyt i in.), siarczki (markasyt, piryt, sfaleryt, galena i in.), tlenki i wodorotlenki żelaza oraz kwarc, chlorki (np. halit), siarczany (gips, jarosyt i in.) itp. Niektóre odmiany węgli są zasobne w pierwiastki rzadkie [...]
Read User's Comments

Skały metalonośne

Erozja, transport i sedymentacja zwietrzeliny, w trakcie których dochodzi do segregacji jej składników według odporności chemicznej i mechanicznej, wielkości ziarn i ich ciężaru właściwego, prowadzi do powstania żwirów, piasków i mułów zasobnych w te minerały użyteczne. Znane są takie akumulacje tworzące się w środowiskach kontynentalnych, z wyjątkiem osadów powstałych wskutek transportu powietrznego. Są to segregacje o charakterze mechanicznym. Wiele z nich ma duże znaczenie praktyczne [...]
Read User's Comments
temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach