You are here: Home >Archive for the ‘skalista’ Category

Złoża w Dewonie

W osadach dewonu dolnego występuje niewiele skał węglanowych i pokrewnych. W eiflu pojawiają się coraz większe ich ilości. W Sudetach Wschodnich znane są z tego piętra wapienie krystaliczne. Na obszarze śląsko-krakowskim eifel wykształcony jest w postaci kompleksu przewarstwiających się ciemnoszarych mułowców dołomitycznych, margli i piaszczystych wapieni. W górnej części eiflu występują tu dolomity margliste z […]

Produkty przemian metamorficznych

W strefie działania metamorfizmu spowodowanego podwyższonym ciśnieniem i temperaturą organiczne związki węgla zawarte w osadach ulegają przebudowie wzbogacając się w pierwiastek C, wskutek czego zmierzają do przekrystalizowania w grafit. Stąd biorą się rozpowszechnione w seriach osadów zmetamorfizowanych ciemno zabarwione łupki grafitowe, kwarcyty grafitowe itp. Przy zaawansowanym metamorfizmie nie jest możliwe wykazanie, z jakiej substancji pierwotnej […]

Powstawanie ropy

Ropa naftowa wyciekająca na powierzchnię ziemi lub podchodząca w jej pobliże ulega wietrzeniu chemicznemu, działaniu mikroorganizmów, a przede wszystkim odgazowaniu, czyli utracie lekkich, łatwo lotnych węglowodorów. Powstaje wówczas wiele utworów począwszy od nieco tylko zmienionej ropy po zaawansowane produkty wymienionych procesów. Kiry lub skały przepojone kirem (skały kirowe) są utworami zbliżonymi do asfaltów. Powstają w […]

Odmiany ropy

Odmiany ropy naftowej różnią się cechami fizycznymi. Ich gęstość wynosi 0,79—0,93 g/cm3, barwa zmienia się w obrębie ciemnoszarej, brunatnej i zielonawej. Pod działaniem promieni ultrafioletowych (światło lampy kwarcowej) odmiany ropy naftowej wykazują luminescencję o odcieniach brunatnych, żółtawobrunatnych, niebieskawych, zielonawych i in. Jest to praktycznie wykorzystywane do wykrywania małych ich ilości w skałach, a także do […]

Kreda w Karpatach

W retyku powstały wapienie koralowe, rafowe i wapienie z rogowcami. W jurze na całym obszarze serii reglowej powstawały wapienie różnego typu, wśród których występują rogówce, spongliolity i radiolaryty. Dolny odcinek serii Kominów Tylkowych (seria wierchowa) rozpoczynają zlepieńce i jasne piaskowce, które zanikają na korzyść wapieni, m. in. wapieni krynoidowych. Podobnie jest wykształcona jura serii Giewontu […]

Surowiec chemiczny

Znajdują zastosowanie w przemyśle papierniczym, farb i lakierów w rolnictwie oraz w niektórych innych działach życia gospodarczego. Alabaster i wulpinit stanowią materiały rzeźbiarskie wykorzystywane od czasów starorzymskich. Alabastry są również używane jako kamienie wykładzinowe (np. hali Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie). Sól kamienna jest podstawą przemysłu sodowego i chlorowego. Jest używana również w hutnictwie, garbarstwie, ceramice, farbiarstwie i innych działach przemysłu [...]
Read User's Comments

Okruchy fuzynitu

Niemal wszystkie węgle zawierają domieszki minerałów, które osadziły się wraz z masą organiczną w czasie tworzenia się osadu, lub też w stadium diagenezy lub metamorfizmu dostały się w szczeliny i spękania w węglu ze skał nakładu. Wtrąceniami tymi są minerały ilaste, węglany (kalcyt, dolomit, syderyt i in.), siarczki (markasyt, piryt, sfaleryt, galena i in.), tlenki i wodorotlenki żelaza oraz kwarc, chlorki (np. halit), siarczany (gips, jarosyt i in.) itp. Niektóre odmiany węgli są zasobne w pierwiastki rzadkie [...]
Read User's Comments

Skały metalonośne

Erozja, transport i sedymentacja zwietrzeliny, w trakcie których dochodzi do segregacji jej składników według odporności chemicznej i mechanicznej, wielkości ziarn i ich ciężaru właściwego, prowadzi do powstania żwirów, piasków i mułów zasobnych w te minerały użyteczne. Znane są takie akumulacje tworzące się w środowiskach kontynentalnych, z wyjątkiem osadów powstałych wskutek transportu powietrznego. Są to segregacje o charakterze mechanicznym. Wiele z nich ma duże znaczenie praktyczne [...]
Read User's Comments
temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach