You are here: Home >Archive for the ‘skalista’ Category

Krzemienie

Krzemienie są konkrecjami krzemionkowymi kształtu kulistego lub nieregularnego o konturach wyraźnie zaznaczonych w stosunku do skały otaczającej, od której z zasady wyraźnie różnią się barwą. Czert ma natomiast kontury niewyraźne i jest zazwyczaj barwy zbliżonej do skały otaczającej, przy czym składniki czertu i tej skały wzajemnie się przenikają. Krzemienie i czerty występują głównie w wapieniach, […]

Jaspisy

Dawna nazwa jaspis wskazuje na pewne cechy makroskopowe skały i bywa stosowana do określenia: 1) zsylifikowanych tufów wulkanicznych, a więc skał pierwotnie piroklastycznych; 2) osadowych skał krzemionkowych. Jaspisy są czerwone, a pokrewne im czarne lidyty, używane jako kamienie probiercze, są zwykle poprzecinane białymi żyłkami kwarcu. Tekstura bezładna. Niekiedy dostrzegalne są zarysy krzemionkowych szkieletów, przypuszczalnie radiolarii. […]

Gezy

Gezy są to skały osadowe pośrednie miedzy skałami krzemionkowymi i okruchowymi. Część występującej w nich krzemionki jest pochodzenia detrytycznego (kwarc detrytyczny itp.), część zaś organogenicznego, gdyż jest zawarta w igłach gąbek, radiolariach lub innych resztkach krzemionkowych szkieletów organizmów. Nazwa geza jest stosowana również dla piaskowców o spoiwie chalcedonowym lub opałowym, jeśli można udowodnić, że krzemionka […]

Radiolaryty

Radiolaryty są skałami organogenicznymi, których typowy składnik to szczątki radiolarii. Muły radiolariowe pokrywają duże obszary dna Oceanu Spokojnego i Indyjskiego na głębokości 3500—6000 m. Badania osadów kopalnych ujawniły jednak, że radiolaryty pojawiają się. także wśród płytkowodnych skał okruchowych, w których tworzą wydłużone soczewki. We współczesnych mułach radiolariowych zawartość SiO2 wynosi 55—60%, a w osadach kopalnych […]

Spongiolity

Głównym elementem skałotwórczym spongiolitów są krzemionkowe igły gąbek pierwotnie zbudowane z opalu., który na ogół przekrystalizowywuje w chalcedon. Składnik ten jest zwykle czynnikiem cementującym osad, jakkolwiek często w spongiolitach spotyka się gniazda kalcytu, które zdają się wskazywać, że pierwotne spoiwo było węglanowe. Akcesorycznie występuje kwarc detrytyczny, glaukonit, skalenie, piryt, minerały ilaste, wodorotlenek żelaza itp. Analizy […]

Surowiec chemiczny

Znajdują zastosowanie w przemyśle papierniczym, farb i lakierów w rolnictwie oraz w niektórych innych działach życia gospodarczego. Alabaster i wulpinit stanowią materiały rzeźbiarskie wykorzystywane od czasów starorzymskich. Alabastry są również używane jako kamienie wykładzinowe (np. hali Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie). Sól kamienna jest podstawą przemysłu sodowego i chlorowego. Jest używana również w hutnictwie, garbarstwie, ceramice, farbiarstwie i innych działach przemysłu [...]
Read User's Comments

Okruchy fuzynitu

Niemal wszystkie węgle zawierają domieszki minerałów, które osadziły się wraz z masą organiczną w czasie tworzenia się osadu, lub też w stadium diagenezy lub metamorfizmu dostały się w szczeliny i spękania w węglu ze skał nakładu. Wtrąceniami tymi są minerały ilaste, węglany (kalcyt, dolomit, syderyt i in.), siarczki (markasyt, piryt, sfaleryt, galena i in.), tlenki i wodorotlenki żelaza oraz kwarc, chlorki (np. halit), siarczany (gips, jarosyt i in.) itp. Niektóre odmiany węgli są zasobne w pierwiastki rzadkie [...]
Read User's Comments

Skały metalonośne

Erozja, transport i sedymentacja zwietrzeliny, w trakcie których dochodzi do segregacji jej składników według odporności chemicznej i mechanicznej, wielkości ziarn i ich ciężaru właściwego, prowadzi do powstania żwirów, piasków i mułów zasobnych w te minerały użyteczne. Znane są takie akumulacje tworzące się w środowiskach kontynentalnych, z wyjątkiem osadów powstałych wskutek transportu powietrznego. Są to segregacje o charakterze mechanicznym. Wiele z nich ma duże znaczenie praktyczne [...]
Read User's Comments
temat skalista chlorytyzacja procesy deuteryczne i metasomatyczne dzialalnosc skalotworcza etap hydro termalny praktyczne znaczenie skal krzemionkowych a 2 temat skalista a 2 krzemienie jaspisy gezy radiolaryty spongiolity a 3 temat skalista a 3 skaly krzemionkowe skaly plutoniczne i magmowe skaly magmowe sklad mineralny skal przeobrazonych struktury i tekstury skal przeobrazonych a 4 temat skalista a 4 hornfelsy produkty przeobrazenia termicznego metasomatoza i jej rodzaje utwory skal magmowych procesy magmowe a 5 temat skalista a 5 utwory facji eklogitowej utwory facji hornfelsowych material pierwotny produkty reakcji osadowe skaly metalonosne a 6 temat skalista a 6 insrtodetrynit ewaporaty rola magmy roznorodne obszary a rola magmy skaly zelaziste a 7 temat skalista a 7 zelaziaki brunatne skaly alitowe w polsce muszlowce syderytowe glaukonit zelaziste skaly chlorytowe a 8 temat skalista a 8 wapienie struktury oolitowe margle skaly wapienne skaly strontowe a 9 temat skalista a 9 skaly barytowe skaly fluorytonosne fosforany wapnia tekstury kuliste skaly siarkowe a 10 temat skalista a 10 formy wystepowania wulkanitow erupcja gory faldowe wspolczesne wulkany tekstury skal magmowych a 11 temat skalista a 11 zadania klasyfikacji terra rossa boksyty szkielety na dnie geneza osadow a 12 temat skalista a 12 badania rzek skaly gipsowe sole sole makroskopowo geneza wlasciwosci paliw a 13 temat skalista a 13 miocem srebro uran siarka trzeciorzed a 14 temat skalista a 14 zloza jury torfowiska rodzaje torfow torfy mezozoik a 15 temat skalista a 15 wapienie siarkonosne opoki i margle kreda jeziorna zloza kredy wegle sapropelowe a 16 temat skalista a 16 gaz ziemny osady jury brunatnej warstwy kredy kreda utwory jury a 17 temat skalista a 17 jura wegle kamienne i antracyty perm gorny utwory permu karbon a 18 temat skalista a 18 zloza w dewonie produkty przemian metamorficznych powstawanie ropy odmiany ropy kreda w karpatach